Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ (Текстил)

Краен срок: 2016.09.01

Конкурс за заеманe на академична длъжност „доцент“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства (Текстил), обявен в ДВ,  бр.16/26 февруари 2016 г.
 
Кандидат: преп. д-р Вержиния Маркарова
 
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
доц. д-р Елисавета Мусакова
доц. д.р Аделина Попнеделева
 
Становища:
проф. Анна Бояджиева
проф.  д-р Лаура Димитрова
проф. Георги Георгиев
проф. Григори Григоров
доц. д-р Мариела Гемишева
 
Публикувано на 01.08.2016