Международен студентски конкурс по шрифт и калиграфия Pangram

Краен срок: 2018.09.25

III Международен студентски конкурс по шрифт и калиграфия Pangram
 
Тема на конкурса 2018 г. – Литература с лозунг „Чети! Усещай! Интерпретирай!“
 
Задача – визуална интерпретация на произведения от световното литературно наследство посредством изразните средства на шрифта и калиграфията. Конкурсът дава возможност на съвременната младеж да демонстрира собствен прочит чрез преосмисляне на литературни сюжети, използвайки уникално за всеки автор преплитане между визуална и художествена стилистика.
 
Условия на конкурса:
Представените работи трябва да са изпълнени в рамките на кирилската или латинската писмена система.
Всеки участващ има право да изпрати максимум 3 работи за всяка номинация. 
Задължително условие е наличието в представената работа на логото на Конкурса (размер 60х8 мм, долу дясно, с отстъп от краищата на листа 15–20 мм). Файловете се приемат заедно с регистрационната форма*. От посочения линк може да свалите логотипа и регистрационната форма: https://sites.google.com/view/pangram
За участие в конкурса се приемат работи, които съответстват на посочените номинации, имат достатъчно високо ниво на изпълнение и в които са спазени етичните норми. Участниците гарантират авторството на своите работи. 
Победителите се награждават с дипломи от I до III степен, участниците получават сертификати. 
След приключване на Конкурса се предвижда изложба на най-добрите представени работи. Участието в конкурса е безплатно, изпратените разпечатани работи остават във фонда на Академията. 
 
Номинации
Калиграфия | Lettering | Типографика | Инициала | Акцидентен шрифт | Дигитален шрифт
 
Условия по номинациите: 
А. Калиграфия 
А-1.  Автор или име на произведението. 400х300 мм, по хоризонтала 
А-2. Цитат. Задължително е посочването на автора на цитата или произведението. 300х400 мм, по вертикала 
 
В. Lettering 
В-1. Автор или име на произведението. Изображението е допустимо само черно-бяло. 400х300 мм, по хоризонтала. 
В-2. Цитат. Задължително е да се посочи автор на цитата или произведението. Изображението е допустимо само черно-бяло. 300х400 мм, по вертикала. 
 
С. Типографика 
Цитат или композиция от цитати, представени като шрифтов плакат. Задължително е посочване на автора (авторите) на цитатите и произведенията. 
600х900, по вертикала. 
 
D. Инициала 
Инициала към конкретно литературно произведение. Желателно е да се покаже взаимодействието между инициалата и прилежащия й текстови фрагмент (би могло да бъде всеки един наборен шрифт или концепция на авторската книга). 
300х400 мм, по вертикала. 
 
Е. Акцидентен шрифт 
Презентация на шрифта в рамките на конкурсната тематика. Задължително е да се посочи заглавие на шрифта, да се представят изцяло начертанията (на кирилица и/или латиница), цифри и основни пунктуационни символи.
600х900 по вертикала. 
 
F. Дигитален шрифт 
Шрифтът трябва да е представен в система Unicode в три начертания (Regular, Bold, Italic), а също така да съдържа необходимия комплект от символи, с включени цифри, за осигуряване на пълноценен набор на текст в кирилска и/или латинска езикова система. Допълнителни начертания се приветстват. По-голямата част от листа трябва да съдържа начертание Regular с едър кегел и в целия си обем. Останалите начертания могат да бъдат представени в по-малък размер. Задължително е представяне на част от произволен текст в рамките на конкурсната тема (условия: Regular 9, 10 и 12 кегел). Представянето е свободно. 
600х900 мм, по вертикала 
 
Изисквания за изпращаните файлове
Файлове: jpeg, 150 dpi, RGB, оригинален размер, съобразен с условията по различните номинации (за номинация F – формат PDF). 
 
Име на файла, представящ подадената работа: 
Фамилия_номинация (например, Teslenko_A-1, Teslenko_E). 
 
Име на файла с регистрационата форма: 
Фамилия_ Pangram3 (например, Teslenko_Pangram3). 
 
Файлове с работи и регистрационна форма се приемат от 
15.09. до 15.11.2018 г. 
на адрес pangram.ksada@gmail.com със subject: „Конкурс“
 
Оригинали за изложбата да се изпращат само след одобрение за вашето преминаване в short-листа! 
 
Адрес
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, 
ул. Искусств, 8, корпус 3, 
ауд. 311, Кафедра графического дизайна, г. Харьков, 61002 Украина 
 
Резултатите от Конкурса ще бъдат публикувани на 30 ноември 2018 г. 
https://www.facebook.com/ksadagd/ 
https://sites.google.com/view/pangram