Национален младежки конкурс •Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре•

Краен срок: 2015.06.30

Конкурсът се провежда по повод отбелязването на 70-ата годишнина от създаването на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО (16 ноември 1945 г.). Организатори са Дипломатическият институт при Министъра на външните работи със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите.
 
Цел на конкурса
– Да привлече вниманието на младежката аудитория към културното и природното наследство, и към проблемите, свързани с опазването му;
– Да допринесе за осъзнаване на междукултурните връзки и на значението на културните и природните забележителности за цялостното устойчиво развитие на регионите;
– Да мотивира младежите за срещи с местните общности и с представители на институциите по конкретните проблеми на защитените обекти;
– Да привлече млади хора като доброволци за опазването и контрола на културното и природното наследство;
– Чрез ангажирането на младите хора да изостри обществената чувствителност към опазването на културните и природни обекти, включени в Световната листа на ЮНЕСКО;
– Да допринесе за популяризирането и прилагането на Конвенцията за опазването на световното културно и природно наследство.
 
Условия на конкурса
Изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от българските обекти в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство (9 обекта), който да представя и рекламира обекта с цел неговото опазване и ефективно използване в културния и социално-икономическия живот на съответния регион.
Освен визуална част предложението следва да съдържа писмено изложение до 1 страница (Times New Roman 12) за това как авторът предлага да бъде опазван и управляван обектът и как вижда участието на младежите от региона в този процес (поемане на патронаж, „осиновяване“ на обекта, друго). Предложенията да бъдат представени в електронен формат.
 
Възраст на участниците – ученици от гимназиалния курс и студенти.
Срок за подаване на конкурсните работи – 30 юни 2015 г. на електронен адрес bdi@mfa.bg
 
Награди
До 10 юли 2015 г. журито ще определи 9 победители (по 1 за всеки обект от Списъка на световното културно и природно наследство), които ще получат предметни награди;
От 9-те победители ще бъде излъчен 1 с най-добър проект, чийто автор ще бъде награден с четиридневно посещение в Париж през септември–октомври 2015 г., където ще има възможност да посети Централата на ЮНЕСКО;
Отличените конкурсни творби ще бъдат представени от авторите си в рамките на Международната кръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура“ и изнесено заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, организирана от Фондация „Созопол“.
Допълнителна информация можете да потърсите на адрес http://bdi.mfa.government.bg

Файлове за изтегляне