Обява за свободна позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

Краен срок: 2014.10.23

 Извлечение от  П Р О Т О К О Л
 
Днес, 23.10.2014 г. на основание заповед 0267-О / 30.09.2014 г. комисия в състав:
1. проф.Светослав Кокалов – ректор на НХА
2. проф.Виктор Паунов – зам.ректор на НХА
3. Свилена Челебийска-Матеева – ръководител на Учебно-методичен отдел
 
Проведе третия  етап – Интервю с допуснатите кандидати за избор на  Експерт в учебно – методичен отдел, съгласно обявената свободна позиция,  Представиха се следните кандидати:
 
Валентин Валентинович Гияйсбейли
Ренета Димитрова Стоева
Елена Павлова Бейнова
Лилия Миткова Георгиева
 
След като взе предвид резултатите от втория етап на конкурса и разговаря с кандидатите, комисията реши, че  има подходящ кандидат за вакантната позиция в Учебно-методичен отдел . Предлага това да е: Валентин Валентинович Гияйсбейли.
 
Извлечение от  П Р О Т О К О Л
Днес, 22.10.2014 г. на основание заповед 0267-О / 30.09.2014 г. комисия в състав:
1.Свилена Челебийска – Матеева – Н-к Учебно-методичен отдел
2.Инж. Владимир Караиванов – Ръководител административен отдел
3.Огняна Вакавлиева – Експерт в международен отдел
 
Проведе втория  етап за избор на  Експерт в учебно – методичен отдел ,съгласно обявената свободна позиция, а именно проверка на   чуждоезикови и компютърни умения.  Представиха се следните кандидати:
 
Валентин Валентинович Гияйсбейли
Катрин Антонова Хаджилилова
Велина Сашева Димитрова
Ренета Димитрова Стоева
Елена Павлова Бейнова
Лилия Миткова Георгиева
 
След като провери резултатите от проведените тестови задачи  с кандидатите,  комисията реши, че към следващ етап на конкурса могат да продължат:
 
Валентин Валентинович Гияйсбейли
Ренета Димитрова Стоева
Елена Павлова Бейнова
Лилия Миткова Георгиева
 
Извлечение от  П Р О Т О К О Л
Днес, 20.10.2014 г. на основание заповед 0267-О / 30.09.2014 г. комисия в състав:
 1. Инж. Владимир Караиванов – Ръководител административен отдел
 2. Илияна Стоева – експерт „Човешки ресурси“
 3. Деляна Натан – юрист
Проведе първия етап за избор на Експерт в учебно – методичен отдел, съгласно обявената свободна позиция, а именно проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Документи представиха следните кандидати:
 1. Валентин Валентинович Гияйсбейли
 2. Катрин Антонова Хаджилилова
 3. Велина Сашева Димитрова
 4. Ренета Димитрова Стоева
 5. Петя Бориславова Станкова
 6. Елена Павлова Бейнова
 7. Лилия Миткова Георгиева
След отваряне на запечатаните пликове с документите комисията установи, че към следващ етап на конкурса могат
да продължат всички кандидати, с изключение на Петя Бориславова Станкова, която не отговаря на поставените изисквания .
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява свободна позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите: Хуманитарни науки; Изкуства; Публич на администрация; Право
2. Минимална образователно-квалификационна степeн – „магистър“
3. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО
4. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия
5. Минимален професионален опит – 3 (три) години в областта на административни структури, като предимство имат работилите в системата на ВО.
II. Допълнителни умения и квалификации:
 1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 2. Свободно владеене на английски език. (ниво Intermediate)
 3. Работа с MS Office Professional 2010,
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Проверка на чуждоезикови и компютърни умения.
3 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 20.10.2014 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg
ІІ етап на подбора: Проверка на чуждоезикови и компютърни умения ще се проведе на 22.10.2014 г. от 16.30  часа в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала компютърен кабинет, ет.2. Списък на кандидатите, допуснати до трети етап ще бъде публикуван на 22.10.2014 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg
 
IІІ етап на подбора: Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 23.10.2014 г. от 12.00 часа в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет. Резултатът ще бъде публикуван на 24.10.2014 г. на информационното табло в сградата на НХА, както и на сайта на академията: www.nha.bg
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора (по образец);
2. Документ за самоличност (ксерокопие);
3. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
4. Декларация – съгласие за предоставяне на лични данни (по образец);
5. Професионална автобиография;
6. Мотивационно писмо;
7. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
8. Референции – при възможност.
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, до 15.10.2014 г. (включително) до 16.00 часа.
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиця, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
VI. Кратко описание на длъжността: Експертът в Учебно-методичения отдел извършва комплекс от дейности, свързани с подпомагане на академичното ръководство по поддържането и оценяването на качеството на обучение в Академията; Административно обезпечава работата на преподаватели и студенти; Изготвя сведения и организира учебната и справочна документация.
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77