Плакат

Краен срок: 2015.09.24

Националната художествена академия обявява конкурс за главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство, „Плакат“ за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация“, (един) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
За справки „Учебнометодичен отдел“, тел. (02) 9881702.