Покана за подаване на идейни предложения за визуалното представяне на България на международното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония

Краен срок: 2024.07.02

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е организатор на участието на Република България в Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, региона Кансай, Япония в периода 13 април – 13 октомври 2025 г.
 
Краен срок за подаване на предложенията: 2 юли 2024 г.
 
Експо 2025 се очаква да посрещне над 28 милиона посетители – 90% от тях ще са японски граждани, от които около 1,5 милиона учащи се, а останалите 10% посетители ще са от други страни. България се надява да посрещне значителна част от тях в собствения си павилион. Павилионът ще бъде достъпен за посетители 12 часа на ден, 7 дни в седмицата, 6 месеца (27 седмици). Трябва да се осигури достатъчен капацитет за посетители и поток през павилиона (градина, външни пространства, опашка, анимационна програма/ изживяване, магазин (търговска площ и бар-кафе).
 
Темата на Експо 2025 е Future Society for Our Lives, а подтемата за сектора, в който е позициониран павилионът на България е Saving Lives.
 
Останалите подтеми за България са:
Good Health and Well-being;
Clean water and Sanitation;
Affordable and Clean Energy;
Decent Work and Economic Growth;
Industry, Innovation and Infrastructure;
Responsible Consumption and Production.
 
Изходна позиция за изготвяне на идейната концепция:
Така, както бъдещото общество ще съвместява високите технологии с културата, бита и живота от миналото, така и идейната концепция следва да съчетава от една страна техническите и технологичните постижения на съвременния свят и в частност България, а от друга: връзката с националните ни традиции, култура и хилядолетна история, успехите ни в науката и спорта, както и избрани природни забележителности.
 
Духовност от древността:
Духовният път на България започва от древните корени и традиции, а духът на народа е свързан с природата и духовните устои. Майстори на изкуствата и занаятите създават впечатляващи творения, вдъхновени от българската митология и народни обичаи. За съхраняването на българската духовност спомага и нашата азбука, създадена в Преславската книжовна школа към края на IX, началото на X век – Кирилица. Просъществувалата повече от хиляда години азбука се ползва в 23 държави от 252 милиона души в целия свят.
 
Културната мозайка на България е съставена от магията на българските гласове, нашите фолклорни танци, символиката на знаците в шевиците и националните костюми, а чипровските килими, към които проявяват интерес чак в далечна Япония са включени в Световната представителна листа на елементи от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Археологически находки и старинни артефакти свидетелстват за хилядолетната българска история. Това безценно културно наследство следва да се интерпретира на съвременен визуален език. България е най-старата държава в Европа, която повече от 13 века има едно и също име.
 
Технологични и устойчиви иновации:
Устойчиви практики и технологии допринасят за здравословен и благополучен начин на живот. Новаторски методи подобряват качеството на здравеопазването и благосъстоянието на гражданите. Технологии за пречистване на вода водят до подобряване на качеството на водоснабдяването. Прилагат се обновяеми енергийни източници и енергийно ефективни технологии. Успешни бизнес практики, насочени към социална отговорност стимулират устойчив труд и растеж на икономиката. Постигнат е голям напредък в технологичните иновации, цифровизацията на инфраструктурата, в сферата на информационните технологии, изкуствения интелект, роботиката и космическите изследвания.
 
Целта на концепцията е да се представи на аудиторията съвкупният облик, както на България в сферата на културата, бизнеса, науката, технологиите и екологията по интересен и вълнуващ начин, така и досегашните постижения във взаимоотношенията на Япония и България – икономическите и културни връзки между двете страни.
 
Технически параметри:
– Площ: Павилионът е със застроена площ от 376.34 кв. м. и е разположен в парцел с площ от 900 кв. м.
– Подовото покритие трябва да е ясно обозначено и обезопасено и да дава достъп за хора в неравностойно положение;
– управление на посетителския поток – механизъм за посещение;
– разположение на вътрешно обзавеждане и оборудване, аудио-визуална техника и други в закритите площи;
– осветление: общо осветление на вътрешно и външно пространство, насочено (локално), декоративно, рекламно осветление и добра осветеност на работните зони, вкл. рецепцията.
Вижте приложенията
 
Материали:
– Подходящи за временната структура на изложбеното пространство, устойчиви, рециклируеми, лесни за монтаж и демонтаж олекотени материали и конструкции, намаляващи максимално въздействието върху околната среда, с потенциал за повторна употреба или рециклиране, след като структурите се демонтират и отстранят.
 
Мултимедийни и интерактивни елементи (опционално):
– Предложения за 3D визуализации, проектори, екрани, VR, AR и т.н.
– изграждане на интерактивни инсталации и дисплеи за взаимодействие с посетителите. Включване на виртуална реалност и различни мултимедийни елементи. Създаване на виртуално преживяване и мултимедийни платформи, потапящи посетителите в свят на мистика, история, култура, високи технологии и иновации, обучаващи в бъдещите тенденции в екологичните технологии и в модерната интерпретация на традиционни занаяти, част от културното наследство на България.
 
УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ:
– Допустими кандидати са физически и/или юридически лица, самостоятелно или като екип, с опит в проектирането на вътрешни и външни пространства. Може да се кандидатства само с един проект, като едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Необходимо е кандидатите да притежават проектантска правоспособност, професионална квалификация, позиция и познания по архитектура, дизайн, сценография, продуцентска дейност, художествено оформление, история, култура, аудио-визуално техники.
– всяко лице, което участва, има право да представи само един проект, изготвен на български език.
– членовете на журито не трябва да са в конфликт на интереси с участниците или кандидатите. Това обстоятелство се декларира.
 
Изискванията към тях са в рамките на 40 дни от публикуването на настоящата покана, считано от 23.05.2024 година до 2.07.2024 година да изпратят на адрес: гр.София 1000, ул. „Леге“ 2-4, в запечатан непрозрачен плик или на електронна поща expo2025@sme.government.bg чрез Google Drive, следните документи:
 
– кратко описание на идейната им концепция – до 1 стр.
– mood-board;
– концепция за материали;
– 3-5 скици с предложения за интериорното и екстериорното оформление на Българския павилион, една от които да е с разположение на концепцията в плана на пространството;
– допълнителни приложения могат да бъдат аудиовизуални материали, с продължителност до 10 минути, във формат mpeg, mp3 (
– кратко CV ½ -1 страница на всеки един от участниците в изграждането на концепцията
– снимки или скици на до момента реализирани поне 3 проекта.
– наименование на идейното предложение (заглавие/мото и т.н.).
 
Големите файлове могат да бъдат предоставени физически на горепосоченият адрес посредством CD или на флаш памет.
 
Предложенията ще бъдат разгледани от компетентно жури, като наградният фонд е в размер на 45 000 лева.
 
Бюджетът за реализация на концепцията за вътрешното и външно оформление на българския павилион в Япония (цена на материали, изграждане, поддръжка и демонтаж) се предвижда да е около 500 000 лева – като в тази сума не са включени транспорт на оборудване, мостри, експонати и рекламни материали. вкл. мита, такси и застраховки; рекламно-информационни материали.
 
Не се приемат проекти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване.
 
Организаторите ИАНМСП, придобиват правото да използват отличените в конкурса концептуални предложения за визуално представяне на България на международното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония, да ги публикува, разпространява, разпечатва, без това да е в противоречие със закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на събитието, (без авторите да губят правата върху проектите си).
 
Подробна информация вижте на: https://www.sme.government.bg/?p=65008