Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA Grants)

Краен срок: 2016.10.31

Основна цел в проектните предложения: засилване на сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между български висши училища и техни партньори от страните-донори.
 
За участие в програмата е задължително кандидатите да имат партньор от изброените 3 страни. При кандидатстване, трябва да бъде приложено и писмо за намерение  от партньора.  Проектното предложение може да включва научно или лабораторно изследване, провеждане на практики, семинари, обучения, посещения за преразглеждане или промяна на учебни програми или дейности, свързани с международен обмен между България и посочените страни-донори.
 
Допустими разходи, покрити от програмата: пътни, дневни, за настаняване, при нужда – за наемане на специалисти (за техните разходи и възнаграждения), за заплащане на необходими електронни бази от данни и софтуери, за помещения за семинари, за преводачески услуги, при осъществяване на учебни посещения и др.
 
Индивидуалните проектни предложения от преподаватели, служители и студенти от НХА, на български и на английски език, се подават в Международен отдел на НХА, до 31.10.2016.
 
Срок за предаване на проектните предложения в МОН: от 30.06.2016 до 09.12.2016. Срок за изпълнение на всички дейности по проекта – до 31.01.2017.
 
Проектните предложения се изпращат от името на НХА до МОН.
 
Повече информация за програма е налична на страницата на МОН:
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257