Публична покана – доставка на газьол за отопление

Краен срок: 2014.11.19

Заповед 0312-О/24.10.2014 за откриване на процедура за обществена поръчка  съгласно гл. 8а от ЗОП с публична покана АОП №9035545/04.11.2014
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка АОП №9035545/04.11.2014
1. Указания за участие
2. Проект на договор
3. Образци документи
 
Заповед № 0339-О/13.11.2014 г. на Ректора на НХА за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти по публична покана АОП №9035545/04.11.2014
Протокол от комисия назначена със заповед № 0339-О/13.11.2014 за избор на изпълнител по публична покана АОП №9035545/04.11.2014