Свободна позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

Краен срок: 2024.09.05

Национална художествена академия обявява  позиция по заместване за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“
 
Експерт за работа с чуждестранни студенти, поддържането и оценяването на качеството на обучение в Академията, както и обработка на документацията по акредитационни процедури и следакредитационен контрол.
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – висше, като предимство имат завършилите: Хуманитарни науки; Изкуства; Публична администрация; 
2. Минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“.
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
2. Свободно владеене на английски език;
3. Опит в работата със съвременни информационни технологии.
 
III. Начин за провеждане на избора:
I етап: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 10.09.2024 г. на сайта на академията: www.nha.bg;
II етап: Интервю с одобрените в 1 етап кандидати, което ще се проведе в сградата на ул. „Шипка“  №1, по предварително съобщен график.
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора (по образец);
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография.
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 16:00 часа на 5.09.2024 г. (включително).
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: тел: 02/987 81 77, 02/9881702
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.