Договор за строителство на нов учебен корпус на НХА бе подписан официално на заседание на Ректорския съвет на НХА

2017.11.21

На 20 ноември в Националната художествена академия Ректорът проф. Николай Драчев и управителят на „Галчев инженеринг“ ЕООД Любомир Галчев подписаха договор за строителство на нов учебен корпус на НХА. Това се случи в присъствието на Ректорския съвет, председателя на Общото събрание на НХА, председателя на Контролния съвет, председателите на двата синдиката, арх. Стефан Добрев и екипа на проекта. 
 
Предмет на договора: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ УЧЕБЕН КОРПУС НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Консорциум „Нова академия 2017“ основано от пратньорите: „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД 
Представител на дружеството: Договорът е разписан от Любомир Галчев, управител в „Галчев инженеринг“ ЕООД 
Срок за изпълнение на договора: 15 месеца след откриване на строителна площадка 
Стойност на договора: 2 298 257,20 лв.
 
Цел на договора: Изпълнението на проекта предвижда проектирането и изграждането на нов учебен корпус за целите на Национална художествена академия – функционална четириетажна сграда, сутерен и терсовиден етаж. В новия корпус ще бъдат изградени 3 лекционни зали, 16 художествени ателиета, компютърна зала, библиотека с книгохранилище и необходими комуникационни, санитарни и технически помещения.
 
Финансиране: Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0010-C01. „Изграждане на нов учебен корпус на НХА в гр. София“,  финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Галерия

Сподели