Конкурс за длъжност „Касиер счетоводство “

2021.02.15

ОБЯВЛЕНИЕ
Национална художествена академия обявява конкурс за длъжност „Касиер счетоводство “
 
Отговорности: 
– изготвя ведомости за работни заплати;
– обработва и изчислява хонорарите на лектори  и модели по предварително зададени справки;
– извършва всички дейности по приемане,съхранение и предаване на парични средства в лева и валута;
– извършва касови операции по предварително оформени от съответните длъжностни лица приходно-разходни документи в лева и валута;
– води касовата книга ;
– получава и предава оформените документи,парични средства от банките;
– изготвя удостоверения  и служебни бележки по изплатените от касата възнаграждения и обезщетения;
– подготвя данни за статистически отчети и формуляри;
– изготвя патежни нареждания;
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно-специално
2. Професионален опит минимум 3 години стаж по специалността  в бюджетното счетоводство.Предимство работа с ПП Омега Тим
3. Отлично познаване на КСО,КТ, данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
4. Много добро ниво на компютърна грамотност Eксел,включително умения за работа със счетоводни продукти;
5. Умение за работа в екип;
 
II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса. 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.
Краен срок – 26.02.2021г (включително) до 16.00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 01.03.2021г. на сайта на академията: www.nha.bg
 
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.03.2021г. в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет, по график, предварително съобщен на кандидатите. Резултатът ще бъде публикуван на 04.03.2021 г. на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77
 
НХА спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

Сподели