НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА КАМПАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 28 НА НХА

2019.08.10

за учебната 2019/2020 
 
КЛАСИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО УСПЕХ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 2 СЕМЕСТЪРА. 
ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – СПОРЕД БАЛА ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В НХА
 
1. Срок за подаване на документи онлайн  през личния профил на всеки студент  от 15 август, когато системата ще се отвори, до 15 септември 2019 година, включително, на адрес https://ams.nha.bg/
 
2. Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
 
При проблем с достъпа до АУИСr.nikolova@nha.bg в работното време на Академията
 
Забележка: Студентите, които през учебната 2018/19 г. са били в първи, втори и трети курс и не са се записали все още за учебната 2019/20 (записването се извършва в деканаите на НХА, след заплащане на семестриалната такса), кандидатстват за общежитие чрез профила си, без да променят курса. След подаването на документите и след започване на учебната година, курсът им ще бъде актуализиран.
 
3. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 17.09.2019
 
4. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София, в Общежитието на НХА – бл. №28 в Студентски град ще се извърши на 19 и 20 септември 2019. 
Телефон в общежитието: 02 9621018 – управител Теофана Теофилова
работно време от 8.30 до 17 часа, от понеделник до петък, в работни дни.
 
ВНИМАНИЕ!
Студентите от Филиала на НХА в Бургас ще бъдат настанявани в общежитието, което е в кампуса на Държавен университет Проф. Д-р Асен Златаров – Бургас, ЖК Славейков.
Настаняването ще се извършва на датите, които обяви самото общежитие, срещу представено Уверение, издадено от Учебната служба към Филиала.
 
5. След като се настанят, всички студенти, включително и настанените до сега, подават рзпечатаните и подписани документи в  в офиса на Служба „Стипендии и общежитие“ на НХА, Мария Ландова
 
от 1 до 4 октомври, от 10. 00 до 13.00  и от 14.00 до 17.00
по следния  график:
 
1 октомври – бакалаври – 1 курс
2 октомври – бакалаври 2 курс
3 октомври – бакалаври 3 курс
4 октомври – бакалаври 4 курс
7 октомври – магистри и докторанти
8 октомври – студенти от друг ВУЗ
 
Необходимо е да разпечатате и да подпишете следните документи от личния си профил, в сектор общежитие, през който сте извършили канидатстването – дава се командата разпечатай и те се генерират автоматично:
 
Документии които излизат са: 
 
1. Заявление 
2. Декларация 
 
ІІ. Без класиране  ПО ПРАВО  в студентското общежитие се настаняват:
- Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2018/2019;
- Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2019/2020, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2019/2020 – уверенние от ВУ за учебната 2019/2020;
- Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
- Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2019/2020;
- Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
- Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
- Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
- Студенти с намалена работоспособност със 70% и над 70% инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
- За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие по т. II – По право – освен стандартните документи които попълват: Заявление и Декларация 
 
Прикачват и фалове със съответните документи, доказващи правото им за класиране По право.
 
За семейно общежитие на общо основание (с класиране) се пропълват също Заявление и Декларация и се прикачват файлове със скан на следните допълнителни документи
1. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).
2. Удостоверение за раждане на деца (копие).
 
Забележка: При подаване на документите на хартиен носител и се изискват копия, се представят и оргиналите за сравнение.
 
Важно: Студентите които кандидатстват „ по право“ могат да си подават документите в удобен за тях ден от обявения график , между 1 и 8 октомври, от 10.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа, в офикса на служба „Стипендии и общежитие“ на НХА, мария Ландова, НХА, Шипка 1, северна сграда, етаж 1, вляво след арката.
 
Документи след обявения срок няма да се приемат!
 
За информация:
Мария Ландова – email: m.landova@nha.bg

Сподели