НХА започна изпълнението на проект •Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия•

2013.01.31

На 31 януари в галерия „Академия“ на НХА се проведе пресконференция по повод началото на проект „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“.
В пресконференцията участваха заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Зорница Русинова, ректорът на НХА проф. Светослав Кокалов, ръководителят на проекта инж. Владимир Караиванов и експерт обучения по проекта г -жа Свилена Челебийска-Матеева.
Зам.-министър Русинова съобщи че близо 30 млн. лева са осигурени за електронно и дистанционно обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за 20 университети и колежа. Подчерта, че проектът ще даде възможност на завършилите студенти да се реализират по-успешно на пазара на труда. Изрази подрепата на Министерството на труда и социалната политика и пожела успех на проекта.
Ректорът на НХА проф. Светослав Кокалов изрази готовността на Академията за въвеждането на електронното дистанционно обучение като интегриран, допълващ елемент и важен фактор за гарантиране на висококачествено преподаване и учене за студентите. Той допълни, че най-авторитетната институция в сферата на изобразителното изкуство има потенциала и е отворена към въвеждането на новите технологии и съвременните форми и методи на обучение.
Проектът „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“ е за период от две години (от 29.10.2012 г. до 29.09.2014 г.) на обща стойност: 494 313. 02 лв. Проектът съответства на конкретните нужди за модернизацията на образованието и обучението в сферата на изящните и приложни изкуства чрез надграждане, вплитане и интегриране там където е възможно, на разнообразни информационни и комуникационни технологии в специфичния и традиционен за този тип учебни заведения образователен контекст. Проектът ще реши образователните нужди от бърз достъп за обучение, консултиране и ползване на електронен масив от стандартизирани учебни компоненти  за студентите от НХА.
Създаването на платформа за електронно допълващо обучение дава ново решение на проблемите за осигуряване на бърз и лесен достъп до учебни ресурси и  осигурява още една възможност за  индивидуален подход към всеки студент.
Очакваните резултати по проекта са създаване на Електронен център за дистанционно допълващо обучението в НХА; осигурено хардуерно оборудване и специализиран софтуер; създадени 51 електронни курса, 54 електронни модула и 70 електронни учебни помагала по 105 учебни дисциплини. Не на последно място се очаква 900 студенти да завършат успешно един или повече електронни курсове и/или модули.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“
Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение“

Галерия

Сподели