Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в НХА

2013.08.27

Заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1–07/2009/014 „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в НХА“
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
Oперация 1.1: „Социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Регионално развитие“
 
На 27 август в галерия „Академия“ на НХА беше проведена заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в НХА“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
Продължителността на проекта беше 18 месеца – от 29 февруари 2012 г. до 29 август 2013 г. Общата стойност на проекта е 1 803 911,71 лв. Финансовият принос на ЕС е 85%, националния принос е 10% и 5% е финансовото участие на НХА.
Участници в заключителната пресконференция бяха проф. Светослав Кокалов – Ректор на Националната художествена академия и инж. Борислав Станков – Ръководител на стопански отдел на НХА
На пресконференцията присъстваха г-жа Илиана Георгиева – началник Югозападен район към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Радостина Колева – директор на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ към Министерството на образованието и науката, членовете на екипа по проекта, членове на ръководството на НХА, журналисти, експерти и преподаватели.
 
Ректорът на НХА представи извършените дейности по проекта в сградите на НХА на бул. „Цариградско шосе 73 и на Г. М. Димитров 100.
Чрез ефективното и успешно управление на задачите и дейностите бяха постигнати следните резултати:
• Изграден достъп за лица с физически увреждания до двете сгради на учебното заведение;
• Осигурен равен достъп до образователните услуги на НХА.
• Подменена дограма;
• Направена топлоизолация на външни стени, тераса и покрив;
• Намаляване коефициента на топлопреминаване през сградата;
• Намаляване на енергоемкостта; намаляване разходите за енергия;
• Привеждане на сградите, съобразно изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт;
• Осигурени нормални условия за протичане на учебния процес в НХА.
 
Инж. Борислав Станков съобщи очакваните стойности за годишно спестяване от приложените енергоспестяващите мерки по проекта:
Годишно спестяване от топлинното изолиране на външните стени.
175 060 kWh (киловат часа) за сградата на бул. „Цариградско шосе“ 73
123 094 kWh за сградата на бул. „Г. М. Димитров“ 100
Годишно спестяване от топлинното изолиране на покрив
129 086 kWh за сградата на бул. „Цариградско шосе“ 73
165 397 kWh за сградата на бул. „Г. М. Димитров“ 100
Годишно спестяване от подмяна на старата дограма с нова
110 217 086 kWh за сградата на бул. „Цариградско шосе“ 73
109 124 kWh за сградата на бул. „Г. М. Димитров“ 100
Годишно спестяване от подмяна на осветителните тела
1939 kWh за сградата на бул. „Цариградско шосе“ 73
6540 kWh за сградата на бул. „Г. М. Димитров“ 100
Очакваната икономия на парични средства се очаква да възлязат на обща стойност 92 310 лв. годишно.
Намаляване разходите за отопление са екологичен еквивалент на 380,5 тона спестени емисии въглероден двуокис за сградата на „Г. М. Димитров“ 100 и 208,6 тона спестени емисии въглероден двуокис за сградата на бул. „Цариградско шосе“ 73. Общо 589,1 тона.

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели