Свободна позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“

2023.09.12

Резултати от I етап на конкурс за длъжност „Експерт Учебно-методичен отдел“
 
На основание заповед на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Експерт в УМО“.
Допуска до интервю Елена Бояджиева, Людмила Живкова- Балашикова и Радка Раденкова. Интервюто ще се проведе на 15.09.2023 г., за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.
 
 
--------------------------------------------
 
 
Националната художествена академия обявява свободнa  позиция за длъжност „Експерт в Учебно-методичен отдел“ за поддържане и попълване на регистри и бази данни за НХА
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование в областта на хуманитаристиката
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1. Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
2. Свободно владеене на английски език;
3. Опит в работата със съвременни информационни технологии.
 
III. Начин за провеждане на избора:
1-ви етап: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап, ще бъде публикуван на 13.09.2023 г. в уебсайта на Академията: www.nha.bg  
2-ри етап: Интервю с одобрените в 1-вия етап кандидати, което ще се проведе по предварително съобщен график
 
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление до ректора на НХА за участие ;
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация, степен на владеене на английски език (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие  в конкурса се подават в Деловодството на Националната художествена академия – гр. София, ул. „Шипка“ № 1, партерен етаж – в запечатан плик всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 11.09.2023 г. (включително) 
Върху плика се посочва: наименование на свободната позиция, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
 
Длъжностните характеристики за свободната длъжност се предоставят на кандидатите при подаване на документите в Деловодството на Академията.
За справки: 029878177 и 029881702

Сподели