Информация за студенти и докторанти

Академичната година в НХА се състои от зимен и летен семестър, с две съответни изпитни сесии. Зимният семестър започва през м. октомври завършва през м. януари; летният семестър започва през м. февруари и завършва през м. май. Изпитните сесии са приблизително през първата половина на м. февруари и през целия м. юни; а поправителните сесии са през м. февруари и м. септември.
Периодът за завършване на бакалавърска програма в Националната художествена академия е четири академични години, а магистърските програми обхващат една и половина академична година (с изключение на „Дигитални изкуства“, която е две академични години и специалност „Реставрация“, която предлага само магистърска програма от пет академични години).
Преподаването в Академията се извършва по предмети, като кредитите за всеки предмет се измерват в хорариум часове за семестър или за учебна година. Курсовете по различните предмети завършват с изпити, като оценяването се осъществява по шестобалната система. Професионалните задачи, конферансите, курсовите работи, дипломните изложби и проекти са важна съставна част от образователния процес, наред с теоретичните изпити.
 
Важни дати за 2024/2025 учебна година – НХА София
 
Важни дати за 2024/2025 учебна година – НХА Филиал Бургас

Страници