Конкурс за редовни и задочни докторанти с прием през 2024 г.

Националната художествена академия обявява конкурс за редовни и задочни докторанти в докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ от заявените за учебната 2023/24 година, като обучението ще започне от 2024/25 г. Приемните изпити ще бъдат проведени през м. септември 2024 г.
Приемат се кандидати за о.н.с. „Доктор“, както следва:
Редовна форма на обучение
Живопис – 1 докторантско място
Стенопис – 1 докторантско място
Скулптура – 1 докторантско място
Графика – 1 докторантско място
Плакат и визуална комуникация – 2 докторантски места
Катедра Изкуствознание – 6 докторантски места, като от тях:
Изкуствознание:
Модерно и съвременно изкуство – 3 докторантски места
Дигитални изкуства – 1 докторантско място
Фотография – 2 докторантски места
Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“ – 3 докторантски места, като от тях:
Теория и практика на художественото образование – 1 докторантско място
Психология на изкуството – 1 докторантско място
Арт терапия – 1 докторантско място. 
Сценография – 1 докторантско място
Текстил – изкуство и дизайн – 1 докторантско място
Индустриален дизайн – 1 докторантско място
Реставрация – 1 докторантско място
 
Задочна форма на обучение
Скулптура – 1 докторантско място
Срок за подаване на документи за докторантурите
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник – Бр. 43 от 17.5.2024 г.
За справки: тел.: 02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел
 

Кандидатите подават следните документи в срок до 17.07.2024 г.

1. Заявление (до Ректора на НХА).
2. Автобиография (СV).
3. Диплома за о.к.с. „Бакалавър“ и „Магистър“ (оригинал и ксерокопие).
4. Уверение за образователно-квалификационна степен магистър (в случаите, когато не е издадена диплома);
5. Информационна карта за кандидати за докторанти и докторанти – обработване на лични данни
6. Декларация
7. Държавна такса за кандидатстване – 210,00 лева
 
– Таксите се внасят по банковата сметка на НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
за справки и подаване на документи за кандидатстване:
експерт Радка Раденкова
адрес: ул. „Шипка“ №1, 1000 София, ет. 2, кабинет „Учебно-методичен отдел“,
тел. (02) 9881702; e-mail:  r.radenkova@nha.bg

 

Сподели