Брой докторанти за прием 2017

Националната художествена академия обявява конкурси за 2017 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
 
Общо – 25 (двадесет и пет) в следните катедри, както следва:
За редовни докторанти общо: 18
1.Живопис - 2 (две),
2.Стенопис - 1 (една),
3.Скулптура - 1 (една),
4.Графика - 1 (една),
5.Книга, илюстрация и печатна графика - 1 (една),
6.Плакат и визуална комуникация - 1 (една),
7.Изкуствознание - 6 (шест), от тях:
·         Ново българско изкуство - 1 (една)
·         Модерно и съвременно изкуство - 2 (две),
·         Дигитални изкуства  -  1 (една),
·         Фотография - 2 (две),
8.Сценография - 1 (една),
9.Индустриален дизайн -1 (една),
10. Дизайн за детската среда - 1 (една),
11. Мода - 1  (една),
12. Теория и практика на художественото образование
·         Психология на изкуството - 1 (една),
 
– За задочни докторанти общо:7
1.    Стенопис - 1 (една),
2.    Скулптура - 2 (две),
3.    Плакат и визуална комуникация - 1 (една),
4.    Реставрация - 3 (три),
 
Срок за подаване на документи за докторантурите  -
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник - Бр. 56 /11.07.2017 г.
За справки – тел.:02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
Кандидатите подават следните документи в срок до 11.09.2017
1. ЗАЯВЛЕНИЕ (свободен текст, касаещ специалността, към която се проявява интерес и заявка за западния език, за който ще се държи изпит както и формата  на обучение).
2. АВТОБИОГРАФИЯ (СV).
3. ДИПЛОМА ЗА О.К.С. БАКАЛАВЪР  И  МАГИСТЪР (оригинал и ксерокопие).
4. ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 150,00 лева

 

Сподели