Документи за попълване

Националната художествена академия обявява кампания за кандидатстване в Студентско общежитие – блок 28 на НХА, за учебната 2017/2018 година.

1. За пропусналите срока за подаване на заявления  за  кандидатстване системата ще бъде достъпна на 25 и 26.09.2017 г. на адрес  https:\\ams.nha.bg

Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие

При проблем с достъпа до АУИС – тел. 0888 344 278

2. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 15.09.2017

ВНИМАНИЕ!

Настаняването на новоприетите студенти  в Общежитието на НХА – бл. №28 в Студентски град ще се извърши на  20 и 21 септември 2017. Телефон в общежитието: 02 9621017

3. Попълнените и подписани документи ще се внасят лично

от 27 септември до 3 октомври 2017 г., включително

от 10:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.

в НХА, ул. „Шипка“ № 1, северна сграда, І етаж.

4.Всички студенти, включително и настанените до сега, подават молби при спазване на следния график:

Бакалаври:

27 септември – първи курс

28 септември  - втори курс
29 септември – трети курс –  четвърти курс
 

Магистри и докторанти:

02 октомври 

Чуждестранните студенти и студентите, кандидатстващи по право, могат да подават молби през всички дни от графика.

5.Окончателното класиране ще бъде публикувано на 06 октомври 2017 г.

Необходими документи:

I. Кандидатстващи на общо основание за несемейно общежитие представят:

1. Заявление – образец № 1

2. Декларация за образование – образец № 2

3. Уверение за записана учебна година с включен среден успех от предходните два семестъра (за I курс – от приемния бал  и среден успех от дипломата за средно образование (сканирана диплома).

ІІ. Без класиране  в студентското  общежитие се настаняват:

·         Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2017/2018;

·         Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2017/2018, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2017/2018 – уверенние от ВУ за учебната 2017/2018;

·         Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;

·         Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2017/2018;

·         Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;

·         Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;

·         Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;

·         Студенти с намалена работоспособност със 70% и  над 70%  инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;

·         За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.

Студентите, които кандидатстват за общежитие  по т. II – по право -  представят:

1. Заявление – образец № 1

2. Декларация за образование – образец № 2

3. Уверение за записана учебна година

4. Съответните документи доказващи правото им за класиране по право.

За семейно общежитие на общо основание (с класиране) се представят:

1. Заявление – образец № 1.

2. Декларация за образование – образец № 2.

3. Уверение за записана учебна година с включен среден успех от предходните два семестъра (за I курс – от приемния бал).

4. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).

5. Удостоверение за раждане на деца (копие).

Забележка: При подаване на документите, когато се изискват копия, се представят и оргиналите за сравнение.

Документи след обявения срок няма да се приемат!

За контакти:

Мария Ландова – главен експерт стипендии и общежития, тел.: (02) 988 07 65;  0888148715

Комисия по социалнобитовите въпроси на учащите се – НХА

Сподели