Документи за попълване

КАМПАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 28 НА НХА
за учебната 2019/2020 
 
КЛАСИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО УСПЕХ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 2 СЕМЕСТЪРА. 
ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – СПОРЕД БАЛА ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В НХА
 
1. Срок за подаване на документи онлайн – през личния профил на всеки студент – от 15 август, когато системата ще се отвори, до 15 септември 2019 година, включително, на адрес https://ams.nha.bg/
 
2. Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
 
При проблем с достъпа до АУИС – r.nikolova@nha.bg в работното време на Академията
 
Забележка: Студентите, които през учебната 2018/19 г. са били в първи, втори и трети курс и не са се записали все още за учебната 2019/20 (записването се извършва в деканаите на НХА, след заплащане на семестриалната такса), кандидатстват за общежитие чрез профила си, без да променят курса. След подаването на документите и след започване на учебната година, курсът им ще бъде актуализиран.
 
3. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 17.09.2019
 
4. Настаняването на новоприетите студенти на НХА – София, в Общежитието на НХА – бл. №28 в Студентски град ще се извърши на 24 и 25 септември 2019. 
Телефон в общежитието: 02 9621018 – управител Теофана Теофилова
работно време от 8.30 до 17 часа, от понеделник до петък, в работни дни.
 
ВНИМАНИЕ!
Студентите от Филиала на НХА в Бургас ще бъдат настанявани в общежитието, което е в кампуса на Държавен университет Проф. Д-р Асен Златаров – Бургас, ЖК Славейков.
Настаняването ще се извършва на датите, които обяви самото общежитие, срещу представено Уверение, издадено от Учебната служба към Филиала.
 
5. След като се настанят, всички студенти, включително и настанените до сега, подават рзпечатаните и подписани документи в офиса на Домакин-управителя на бл. 28 – ТеофанаТеофилова от 27 септември до 4 октомври.
 
Необходимо е да разпечатате и да подпишете следните документи от личния си профил в сектор общежитие, през който сте извършили канидатстването:
1. Заявление 
2. Декларация 
 
ІІ. Без класиране – ПО ПРАВО – в студентското общежитие се настаняват:
- Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2018/2019;
- Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2019/2020, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2019/2020 – уверенние от ВУ за учебната 2019/2020;
- Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
- Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2019/2020;
- Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
- Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
- Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
- Студенти с намалена работоспособност със 70% и над 70% инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
- За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие по т. II – По право – освен стандартните документи които попълват: Заявление и Декларация 
 
Прикачват и фалове със съответните документи, доказващи правото им за класиране По право.
 
За семейно общежитие на общо основание (с класиране) се пропълват също Заявление и Декларация и се прикачват файлове със скан на следните допълнителни документи
1. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).
2. Удостоверение за раждане на деца (копие).
 
Забележка: При подаване на документите на хартиен носител и се изискват копия, се представят и оргиналите за сравнение.
 
Документи след обявения срок няма да се приемат!
 
За информация:
Мария Ландова – email: m.landova@nha.bg

Сподели