Документи за попълване

ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – 2017/18 УЧЕБНА ГОДИНА

Документи за попълване:

Документи за държавни стипендии, за зимен семестър на учебната 2017/2018 година, ще се приемат от КСБВУ в НХА, ул. „Шипка“ №1, северна сграда, ет.1, от 01.11.2017г. до 06.11.2017г. вкл. по график

График за прием на документи:

1 ноември – II курс, ОКС бакалавър

2 ноемри – III курс, ОКС бакалавър

3 ноември - IV курс,ОКС бакалавър 

6 ноември - II курс,ОКС магистър 

7, 8, 9 ноември – дати за допълване на нередовни документи.

Кандидатстващите по право могат да подават документи във всеки от посочените дни.

Приемно време:

09:00 – 13:00 часа

14:00  – 17:00 часа

Съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти, студентите в НХА могат да кандидатстват за стипендия по критериите успех и доход и стипендия по право, ако в бюджета за държавни стипендии се формира остатък ще се обяви допълнителна кампания за отличен успех, без ограничения за доход.

Всеки студент може да кандидатства за стипендия, като:

1. Попълни електронно съответните формуляри през системата ams.nha.bg , която ще бъде отворена след публикуването на обявата до 16.10.2017

2. Предава разпечатаните формуляри и приложените документи, при г-жа Ландова, по посочения, по-горе, график на ул.  Шипка № 1, северна сграда, етаж 1.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО УСПЕХ И ПО ДОХОД:

1. Молба и декларация по образец, попълнена собственоръчно от студента, кандидатстващ за стипендия по успех и по доход. (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4)

2. Служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи от студента и всички членове на семейството, за периода от 01.04.2017 г. до 30.09.2017 г. вкл. съгласно § 3 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на учащите се в НХА. Представят се Служебни бележки от местоработата на родителите за доход по трудови и извънтрудови правоотношения, включително отпуски и болнични. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа. За сумата на изплатените в периода болнични се представя документ от НОИ.

3. Документи, удостоверяващи други доходи:

• Документи за получени стипендии и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри на кандидата за стипендия (ученици и студенти редовна форма на обучение, с изключение на получените стипендии по ПМС 90/2000 г. и ученическите) и документ (служебна бележка, уверение), че са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър и учебна година.

• Декларират се и личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа (документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;

• За пенсионерите – пенсиите помесечно изплатени без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;

•       За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“;

 

•       Нотариално заверена декларация (Приложение № 3) се приемат за доходи от фирми, собственост или съсобственост на членовете на семейството формиран съгласно Закона за ......................./ цитира се законът, по който се облага фирмата/, наеми, издръжки, хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятие, свободни професии, дивиденти от акции и др. подобни;

ВНИМАНИЕ! За безработни родители се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период и документ за получени обещетения от НОИ;

Забележка: Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение.

2. Задължителни документи:

• Ксерокопие от № – IBAN на  сметка открита в Societe Generale Експресбанк.

5. Други необходими документи, според индивидуалния казус:

• Копие от съдебно решение при разведени родители;

• Копие от смъртен акт при починал/и/ родител/и/;

• Копие от удостоверение за брак;

• Копие от удостоверение за раждане на деца;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРАВО:

1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;

2. Студенти с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;

3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;

4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от Смъртен акт или препис-извлечение и валидно решение на ТЕЛК;

5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;

6. Студентки майки с дете до 6 годишна възраст – копие от Акт за раждане на детето, копие от акт за граждански брак или удостоверение за семейно положение от общината по местоживеене;

7.Студенти бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или са му предоставени родителските права – Акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.

8.Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби, кандидтстват с формуляри и Уверение с посочен успех от учебната 2016/2017 година.

9.Задължителни документи:

• Ксерокопие от № – IBAN на  сметка открита в Societe Generale Експресбанк.

10. Други необходими документи според индивидуалния казус.

· Копие от смъртен акт при починал/и/ родител/и/;

·Копие от актуално решение на ТЕЛК

·Копие от удостоверение за раждане на деца;

Забележка: На основание, §3, точка 6 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии в НХА, студентите, които са кандидатствали за стипендия трябва : „В срок от три работни дни, считано от последната обявена дата за прием на документи за кандидатстване за стипендии, на Интернет страницата на НХА, се обявява списък на студентите с нередовни документи. Тези документи трябва да бъдат коригирани в срок от 5 (пет) работни дни след публикуването на списъка. Студентите, некоригирали документите си в обявените срокове, не се допускат до участие в класирането.

Важно!

При подаването на копия от документи се показват и оригиналите за верификация!

За контакти:

Мария Ландова – Главен експерт стипендии и общежития, тел. 029880765; 0888148715

 

Файлове за изтегляне

Сподели