Достъпна и енергоефективна инфраструктура

ПРОЕКТ BG161PO001/1.1–07/2009/014
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007– 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Оперативна програма „Регионално развитие“
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Oперация 1.1: „Социална инфраструктура“
BG161PO001/1.1–07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации“.
 
Покана за заключителна пресконференция
 
Информационна брошура

Галерия

Сподели