Кандидатстване на студенти по програма „Еразъм+“ с цел обучение за академичната 2019/2020 г.

На вниманието на студентите на НХА:
Във връзка с кандидатстването ви за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ Ви съобщаваме, че само след като уведомите ръководителите на своите катедри и получите съгласието им, трябва да изпратите по имейл заявление за участие в селекцията по програмата. Срещу името на всеки студент трябва да се отбележи специалност, курс, чужд език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт.
Предложенията се подават по имейл до „Международен отдел“ до 21.12.2018 г., на erasmus@nha.bg
За мобилностите през 2019/2020 могат да кандидатстват всички студенти от степен „бакалавър“, като студенти от степен „бакалавър“, които през 2018/2019 ще бъдат IV курс, могат също да кандидатстват, но само с разрешение на съответната катедра.
За мобилностите през 2019/2020 могат да кандидатстват и студенти от I курс степен „магистър“, както и студенти от ОНС „доктор“.  
 
За сведение на студента:
Студентите, кандидатстващи за участие в програма „Еразъм+“, трябва да подготвят портфолио, не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 20 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280 х 1024 px, по една снимка на страница, подбрани по избор на студента.
Задължителен формат на портфолиата - .pdf. CV-то и надписите под работите трябва да бъдат на английски език.  
Студентите от катедра „Изкуствознание“ могат да кандидатстват и с теоритичен материал ( статия, есе...).
 
Срок за изпращане на портфолиата по имейл на erasmus@nha.bg : 11.02.2019 г.
 
Допълнителна информация за студентите:
Селекцията ще се извърши въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански или италиански, като студентите могат да се явят на няколко изпита, по няколко езика.
Окончателната класация ще бъде направена от комисия, назначена със заповед на ректора въз основа на представените от студентите портфолиа.
Мобилностите с цел обучение на студентите по програма „Еразъм+“ могат да бъдат реализирани в рамките на 1 семестър, в допустимия период – между 2 и 5 месеца.
 
За повече информация и разяснения: 
МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ
e-mail: erasmus@nha.bg

Сподели