Кандидатстване на студенти по програма „Еразъм+“ с цел практика за академичната 2017-2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ С ЦЕЛ ПРАКТИКА за академична 2017-2018г.
 
На вниманието на СТУДЕНТИТЕ 
Във връзка с участието в студентска мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ С ЦЕЛ ПРАКТИКА Ви уведомявамe, че студентите, които ще се дипломират през 2017 г. в бакалавърска степен, магистърска степен и  редовна форма на обучение докторантска степен, могат да кандидатстват като представят Писмо за намерения (Letter of Intent),  подписано и подпечатано от приемащата организация и подадат Заявление в свободен текст в Международен Отдел, с което да заявят желанието си за осъществяване на мобилност по Програма Еразъм+. В Заявлението кандидатите трябва посочат трите си имена, специалност, курс,  чужд език, на който ще се явят на изпит, телефон и мейл за контакт. 
Писмата за намерения (Letter of Intent) и Заявленията ще се подават в „Международен отдел“ до 10.02.2017 г.
 
Допълнителна информация
Селекцията ще се извърши въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански и италиански, а окончателната класация ще бъде направена от комисия въз основа на представеното от студента порфолио.
Изпитите по чужд език (английски, френски, немски, италиански и испански) да се състоят както следва френски, испански и италиански в сряда, 15.02.2017 г., немски в петък, 17.02.2017 г. (час и място ще бъдат съобщени на сайта на НХА www.nha.bg) и английски език в петък, 
17 февруари 2017 г. от 11.00 ч в 9 и 30 ателие на бул. Цариградско шосе № 73, ФПИ.  
Всеки студент, кандидатстващ за участие в програма „Еразъм+“, трябва да подготви портфолио на CD не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 25 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280 х1024 pxs, по една снимка на кадър, подбрани по избор на студента. CV-то и надписите под работите трябва да бъдат на английски език.  
Ръководителят на международен отдел да състави изпитна комисия от преподаватели по съответните езици. След обявяването на резултатите от езиковите изпити комисия, назначена със заповед на ректора на НХА, да разгледа портфолиата на студентите в Академичния Съвет в четвъртък, 02.03.2017 г. и да направят окончателната класация на кандидатите.
За повече информация и разяснения, моля обърнете се към Международен отдел.
 
МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ
Тел. за контакт: 029873328
e-mail: art_academy@nha.bg 

Сподели