Кандидатстване и селекция за мобилност с цел обучение на студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2024/2025 година

 

На вниманието на студентите на НХА:
Във връзка с кандидатстването ви за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ Ви съобщаваме, че след като уведомите ръководителите на своите катедри, трябва да изпратите по имейл заявление за участие в селекцията по програмата.
 
Първият етап на кандидатстването включва изпращането на: трите имена на студента, специалност, курс, чужд език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт. Данните се изпращат по имейл до „Международен отдел“, в удължен краен срок: 21.12.2023 г. (включително), на erasmus@nha.bg
 
За мобилностите през 2024/2025 могат да кандидатстват всички редовни студенти от степен „бакалавър“, като студенти от степен „бакалавър“, които през 2024/2025 ще бъдат IV курс, могат също да кандидатстват, но само с разрешение на съответната катедра.
За мобилностите през 2024/2025 могат да кандидатстват и студенти от I курс степен „магистър“, както и студенти от ОНС „доктор“.  
 
За сведение на студента:
Студентите, кандидатстващи за участие в програма „Еразъм+“, следва да подготвят портфолио, не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 20 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280х1024 px, по една снимка на страница, подбрани по избор на студента.
Задължителен формат на портфолиата - .pdf. CV-то и надписите под работите могат да бъдат и на английски език.  
Студентите от катедра „Изкуствознание“ могат да кандидатстват и с теоритичен материал (статия, есе...).
 
Краен срок за изпращане на портфолиата по имейл на erasmus@nha.bg31.01.2024 г.
 
Допълнителна информация за студентите:
Селекцията в НХА се извършва въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански или италиански, като студентите могат да се явят на няколко изпита, по няколко езика. Изпитите се провеждат по график, през месец февруари 2024 г. Явяването на конкретен изпит по език не е обвързано с последващо кандидатстване в партньорска институция. То е единствено част от вътрешната селекция в НХА.
 
Окончателната класация ще бъде направена от комисия, назначена със заповед на ректора на НХА въз основа на представените от студентите портфолиа.
Мобилностите с цел обучение на студентите по програма „Еразъм+“ могат да бъдат реализирани в рамките на 1 семестър, според продължителността на семестъра в партньорската институция.
 
За повече информация и разяснения: 
МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ
e-mail: erasmus@nha.bg

 

Сподели