Кандидатстване и селекция за мобилност с цел практика на студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2024/2025 година

На вниманието на студентите на НХА:

За студентска мобилност с цел практика могат да кандидатстват студентите, на които през 2024 г. им предстои да се димпломират.

След като бъдат уведомени ръководителите на съответните катедри, студентите следва да изпратят по имейл заявление (в свободен текст) за участие в селекцията по програмата за практика.

Първият етап на кандидатстването включва изпращането на: три имена на студента, специалност, курс, чужд език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт. Данните се изпращат по имейл до „Международен отдел“, в удължен срок до 21.12.2023 г.(включително), на erasmus@nha.bg

Кандидатите за мобилност по „Еразъм+“ с цел практика трябва да представят Писмо за намерение (Letter of Intent),  подписано и подпечатано от приемащата организация, с което се потвърждава съгласието на приемащата организация за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+“.

Студентите, кандидатстващи за участие в програма „Еразъм+“, следва да подготвят портфолио, не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 20 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280х1024 px, по една снимка на страница, подбрани по избор на студента. Задължителен формат на портфолиата - .pdf. CV-то и надписите под работите могат да бъдат и на английски език. Студентите от катедра „Изкуствознание“ могат да кандидатстват и с теоритичен материал (статия, есе...).

Писмата за намерения (Letter of Intent) и портфолиата се изпращат по имейл на: erasmus@nha.bg до 31.01.2024 г.

Допълнителна информация

Селекцията в НХА се извършва въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански или италиански, като студентите могат да се явят на няколко изпита, по няколко езика. Изпитите се провеждат по график, през месец февруари 2024 г. Явяването на конкретен изпит по език не е обвързано с последващо кандидатстване в партньорска институция. То е единствено част от вътрешната селекция в НХА.

Окончателната класация ще бъде направена от комисия, назначена със заповед на ректора на НХА въз основа на представените от студентите портфолиа и писма за намерение. Изпитите се провеждат по график, през месец февруари 2024 г.

Практиките на студентите трябва да бъдат реализирани до 1 година след дипломирането им, в допустимия за финансиране период – между 2 и 4 месеца.

Ще бъдат разглеждани само кандидатурите на студентите, предали Писмата за намерение (Letter of Intent), преди посочения краен срок.

За повече информация и разяснения:

Международен отдел:

e-mail: erasmus@nha.bg

Сподели