Катедра „Рекламен дизайн"

www.nha-ad.eu
 
Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността могат да упражняват проектантска, конструкторска и високотехнологична художественоизпълнителска дейност в областта на рекламния дизайн, чиито обекти са рекламни пана и пластики, рекламни витрини, търговско-рекламни фирмени офиси, търговски магазини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложби, световни изложения и музеи. Проект-ират също запазени марки, запазени шрифтове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, постери, билбордове, транспаранти и др.
Художникът-бакалавър познава основните принципи, закономерности и норми, както на всяка от базисните дисциплини, така и на специфичните дисциплини – пространствен и графичен дизайн, реклама, компютърно проектиране, експозиционни конструкции, перспектива, архитектура, техника и технологии, техника на осветлението, комбинаторика, цветознание, теория на музейната експозиция.
Той умее професионално, художественотворчески да интерпретира и да визуализира всякакъв вид задачи на рекламния дизайн, за които му е зададен тематико-експозиционен план.
Художникът, „магистър“ е компетентен да създава цялостни концепции, както и художествени проекти за фирмено-рекламен стил. Може да изпълнява функциите на арт мениджър и арт директор, да управлява рекламен отдел към рекламно-дизайнерски бюра, агенции и фирми.
 
Ръководител на катедрата
проф. д-р ТАТЯНА СТОИЧКОВА
 
доц. арх. ДАНИЕЛА ЯНКОВА
доц. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ
ст. преп. д-р ТЕОДОР ЛИХОВ
доц. д-р СВЕТЛИН БАЛЕЗДРОВ
ас. МЛАДЕН ВРАБЧАРСКИ

Сподели