Магистърска програма КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“ (само във Филиал на НХА – Бургас) представя българското културно наследство от древността до Модерната епоха с акценти върху паметниците от Черноморския регион във връзка със съвременното регионално развитие на културния туризъм. Тя запознава с най-важните историографски теории за българската култура, както и разпространените предимно в медийното пространство митологеми и стереотипи. Приложени са съвременните тенденции в изучаването и популяризирането на културното наследство за стимулиране на интердисциплинарния научен подход и индивидуалната активност. Програмата създава умения в интерактивното популяризиране на движимите и недвижимите културни ценности в Черноморския регион, адекватни на съвременното състояние на културното наследство под закрила на Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
 
Обучението в магистърската програма се провежда от утвърдени преподаватели – изкуствоведи, историци, археолози, реставратори, специалисти в областта на арт-мениджмънт и  др. Като основен подход в учебния процес е възприета индивидуалната работа с всеки студент, която стимулира развитието на личната креативност и потенциал.
Завършилите програмата магистри получават специализирани познания и компетентност в областта на:
– художественото и културно наследство, създадено в Черноморския регион. 
– организацията и управлението на дейности, свързани с разработване на културни коридори, изготвяне на пътеводители на художествените паметници и селища в Черноморския регион.
 
Със своята комплексна подготовка, магистрите получават възможност за перспективно кариерно развитие като мениджъри на културния туризъм; в музеите, художествените галерии, общински, правителствени и неправителствени структури и организации; в туристическите агенции. Те могат да работят като ръководители на отдели в културните учреждения; музейни експерти и галеристи; куратори, организатори на културни дестинации; специалисти по въпросите на културното наследство в туризма; редактори в специализирани издания и в медии, експерти по различните видове визуални изкуства, както и при разработването на общински и областни програми за развитие и опазване на културно-историческото наследство.

Сподели