Подаване на документи за кандидатстване 2018/19

За о.к.с Бакалавър:

От 15 до 29 юни 2018 г. (EU)

Кандидатите подават следните документи:

1. Молба и информационни картончета до ректора по образец на НХА, които се закупуват в НХА в обявения срок за подаване на документи. Ако кандидат-студентът желае да се яви на изпити за две специалности, подава документи за всяка една от тях;

 2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование (преведена на български език и легализирана, ако е придобита в чужбина). Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема документите;

3. Ксерокопие от документ за самоличност.

4. Квитанция за платена такса за участие в конкурса.

 

 

до 31 юли 2018г.

Кандидатите подават следните документи за издаване на удостоверение от МОН за получаване на виза тип „Д“:

 1. Заявление, свободен текст, в което посочват желаната специалност;

 2. Автобиография – на български език.

 3. Диплома за завършено средно образование (преведена на български език и легализирана) със заключение, че дава право за продължаване на образованието във висше училище;

 4. Медицинско удостоверение с посочено цветоусещане (преведено на български език и легализирано);

 5. Ксерокопие от националния паспорт;

 6. Ксерокопие от личната карта (ако кандидатът в с двойно гражданство);

 7. Две снимки;

 8. Документ за владеене на български език или декларация, че ще се явият на изпит по български език.

 

от 03 до 07септември 2018г.

Получилите виза тип „Д“ кандидат-студенти подават следните документи:

 

1. Молба и информационни картончета до ректора по образец на НХА, които се закупуват в НХА в обявения срок за подаване на документи. Ако кандидат-студентът желае да се яви на изпити за две специалности, подава документи за всяка една от тях;

 2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование (преведена на български език и легализирана, ако е придобита в чужбина). Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема документите;

3. Ксерокопие от документ за самоличност.

4. Квитанция за платена такса за участие в конкурса.

 

За о.к.с Магистър:

от 17 до 29 юни 2018 г. (EU)

Кандидатите подават следните документи:

 

1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА).

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава, представят легализирана диплома с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса.

4. Документ за владеене на български език или декларация, че ще се явят на изпит по български език.

 

до 31 юли 2018г.

Кандидатите подават следните документи за издаване на удостоверение от МОН за получаване на виза тип „Д“:

 1. Заявление, свободен текст, в което посочват желаната специалност;

 2. Автобиография – на български език.

Диплома за завършено висше образование (преведена на български език и легализирана). Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава, представят легализирана диплома с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 1. Ксерокопие от националния паспорт;

 2. Ксерокопие от личната карта (ако кандидатът в с двойно гражданство);

 3. Две снимки;

 4. Документ за владеене на български език или декларация, че ще се явят на изпит по български език.

 

 

от 03 до 10 септември 2018 г.

Получилите виза тип „Д“ кандидат-студенти подават следните документи:

1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА).

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава, представят легализирана диплома с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса.

 

Учебен отдел, ул. „Шипка“ №1- +3592/9881702

Сподели