Проект „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА)

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии. 
 
Проектът се основава на съвместното сътрудничество на: 
1. Висше училище по мениджмънт – Варна;
2. Технически университет – Варна;
3. РУ „Ангел Кънчев“ – Русе;
4. Национална художествена академия – София;
5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София;
6. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София;
7. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН – София;
8. Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН – Варна
и асоциирани партньори:
 
1. Технически университет – Габрово;
2. Институт по електроника на БАН „Академик Емил Джаков“ – София;
3. Международен колеж ООД – Добрич
 
и предвижда провеждането на интердисциплинарни индустриални научни изследвания и експериментално развитие с фокус върху: 
културните и творческите индустрии, културното наследство, дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност;
компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм;
производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.
Посредством обединяването на научни организации, изследващи разнородни аспекти на креативните и рекреативните индустрии (ресурси; потребители, потребителско поведение, и пазари като потенциал за развитие; организация на бизнеса и дейността; технологична обезпеченост и решения за устойчиво развитие във всички аспекти – икономически, екологични, социални и културни) и локализирани в различни региони на страната, проектът предлага новаторски подход за преодоляване на пазарното сегментиране и централизираната проява на науката, като същевременно насърчава иновационния капацитет на бизнеса.
 
Общата цел на проекта е да развие капацитета за научни изследвания и иновации за креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания и работа в мрежа за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество. 
Проектните дейности включват: 
- Създаване на модерна научноизследователска инфраструктура от разпръснати ресурси – 1 централно звено и 7 научноизследователски секции в различни географски райони;
- Провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания;
- Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти;
- Въвеждане на иновации, нови обучителни и образователни методи
- Развитие на стратегически партньорства с водещи технологични изследователски организации и с български фирми;
- Разпространение на резултатите от научната работа, трансфер на знания и предоставяне на бизнес специализирани услуги.
Проектът ще осигури комплекс от резултати, сред които: 
- създадена модерна научноизследователска инфраструктура от разпръснати ресурси - единна екосистема в областта на НИРД и иновациите, обединяваща критична маса от учени и технологични разработчици на високо ниво в ясно определена организационна структура;
- реализирани 34 научни проекта, търсещи приложни решения за подобряване конкурентоспособността на бизнеса;
- обединяване и надграждане на потенциала и ресурсите на 8 научни организации;
- създаване на отворена банка от учени и въвличането им в научноизследователска дейност;
- про-активно сътрудничество с бизнеса и вкл. му в съвместни научни проекти.
Очакваните ефекти от проекта са свързани с осигуряването на ползи за предприемачеството, разработени нови/подобрени продукти и процеси, засилване на интензивността при трансфера на знания, така както и създаване на  предпоставки за нови изследвания, развитие на човешкия и социалния капитал. 
 
Период на изпълнение: 30.03.2018 – 30.12.2023
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
Бюджет на проекта: 13 379 129,35 лв.,
в т.ч. финансиране от Европейския съюз (ЕФРР): 11 372 259,95 лв.
Национално финансиране: 2 006 869,40 лв.

Файлове за изтегляне

Сподели