Разпределение на кандидат-студентите по ателиета

 
Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
 
 
I I    И З П И Т
 
ИЗПИТЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В СЕВЕРНАТА СГРАДА НА НХА – ГР.СОФИЯ, УЛ. "ШИПКА" №1
 
10 ЮЛИ  2024 г. от 7.30 ч. :
 
II етаж    - ателие №   1      - спец. “РЕСТАВРАЦИЯ” - всички кандидати
II етаж    - ателие №   2       - спец. “РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН” - всички кандидати
II етаж    - ателие №   3       - спец. “МОДЕН ДИЗАЙН” - всички кандидати
II етаж    - ателие №   4       - спец. “ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН” - всички кандидати
II етаж    - ателие №   6       - спец. “ТЕКСТИЛ ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН”- всички кандидати
 
 
 
I етаж     - ателие № 10     - спец. спец. “КЕРАМИКА”- всички кандидати
I етаж     - ателие № 11       - спец. „РЕЗБА“  - всички кандидати
I етаж     - ателие № 12       - спец. “ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА” - всички кандидати
 
10 ЮЛИ  2024 г. от 09,00 ч. :
Нов учебен корпус - зала № 002 - спец.“СЦЕНОГРАФИЯ” /събеседване/ - всички кандидати
 
10 ЮЛИ  2024 г. от 10,00 ч. :
I етаж  - ателие № 9    - спец. “МЕТАЛ” /събеседване/   - всички кандидати
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Напомня се на всички кандидат-студенти, че допускането до ателиетата
става срещу представяне на:
- лична карта; личен паспорт;
- картонче с входящ номер
- За подалите онлайн документи срещу  генерираното съобщение в което е отбелязан входящия номер на канидидата, което е изпратено по електронната поща
2. На кандидатите за специалностите „Резба”, „Керамика „Рекламен дизайн”, ”Индустриален дизайн, „Дизайн за детската среда” и „Мода” не се разрешава излизането от ателиетата през първите два часа на изпита.
3. Кандидат-студентите не се допускат в ателиетата със:
- мобилни устройства;
- папки, каширани картони и фазери.
4. Пособията с които се рисува, са лични и се осигуряват от кандидат-студентите
 
 
 
Пожелаваме успех!

 

Сподели