Специалност ГРАФИКА

Целта на обучението в специалност „Графика“ е завършилият художник – бакалавър да придобие основни теоретични и практически познания, както и умения в областите на пластичните изкуства, по-специално – изящната графика. Обучението в специалността се реализира върху основата на изучаването на следните учебни дисциплини: графика; композиция; рисуване; история на изкуството; пластична анатомия; перспектива; естетика; философия; графичен дизайн. 
Рисуването от натура и по въображение позволява на студентите да създават графични композиции, като ги реализират чрез класическите графични технологии.
В поредица от задачи с нарастваща сложност студентите конструират пространството, изграждат плановете и намират динамичната взаимовръзка и взаимозависимост между тях; организират светлината и сянката; подчертават обемите, графичните контрасти и материи; реализират композиционните решения в графични техники.
Изучаването на класическите пространствени закономерности, тълкуването им от един съвременен аспект е необходим етап в развитието на творческата личност.
Художникът – бакалавър може да изпълнява на високо професионално ниво свои и чужди художествени проекти, а при изучаване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ придобива професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ и може да преподава в системата на общообразователните и професионални училища.
 
Редовни преподаватели: 
доц. д-р ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА-ТОШЕВА
доц. ЙОХАН ЙОТОВ
доц. ДИМО КОЛИБАРОВ
ас. ВАСИЛ КОЛЕВ

 

Сподели