Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА

Специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ е съвременна медийна специалност с широкопрофилна ориентация към нуждите на информационното ни общество.
Художниците, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалността, могат да упражняват художествено-творческа, авторско-концептуална, проектантска и консултантска дейност в областта на книгата, печатните медии и графичния дизайн, чиито обекти са всички видове художествени и периодични издания – книги, вестници и списания, учебно-дидактични издания, информационно-справочни издания, издания за деца; всички форми на приложната графика – фирмен стил, филателна и рекламна графика, медиен дизайн, web дизайн, шрифт и типография.
Широкообхватната учебна програма осигурява необходимите базисни познания и умения в областта на изящната рисунка и композицията, илюстрацията, шрифта и типографията, живописта и графичните техники, фотографията и компютърните аспекти на графичния дизайн. Чрез тясно специализирани дисциплини като полиграфични технологии, маркетинг, реклама и издателски мениджмънт се извежда високопрофилиран професионализъм, необходим за извършване на организационно-управленски, артдиректорски, проектантски, производствени и експертни дейности, свързани с художественото проектиране и технологическата реализация на печатните медии.
Професионалната реализация на завършилите специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ бакалаври се осъществява в широкопрофилирани издателски къщи, агенции и студиа за графичен дизайн и рекламно-издателска дейност, в електронните медии. Придобилите професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ след завършване на II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ могат да преподават в системата на общообразователните и професионални училища.
 
Редовни преподаватели:
проф. ВИКТОР ПАУНОВ
доц. НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ
доц. РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
доц. НИКОЛАЙ ЦАЧЕВ
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
гл. ас. д-р КАПКА КЪНЕВА

 

Сподели