Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

www.academyposter.com
 
Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалност „Плакат и визуална комуникация“ подготвя художници в областта на теорията и практиката на плакатното изкуство, печатната комуникационна графика, както и дава много добра основа за развитие в областта на всички останали съвременни и класически медии. Необходимите знания и умения се усвояват чрез специфична програма на стъпаловидно качествено израстване. Характерните постановки (задачи) покриват голямото разнообразие на графичния дизайн, на визуалната рекламна и артистична приложна графика. Освен изучаваните през цялото следване дисциплини плакат, шрифт и калиграфия, живопис, широко застъпени са дисциплините визуална комуникация, екранна графика, уебдизайн, графични техники и визуална фантазия. Завършилите художници притежават комплексни качества за практическа работа в областта на корпоративния дизайн, печатната реклама и малката приложна графика, както и готовност за самостоятелни авторски творчески изяви. Наред със задачите свързани директно с изкуството на плаката, студентите се упражняват в широкия спектър на графичния дизайн – лого, пощенска марка, рекламна страница, билборд, герб, пиктограма, телевизионна заставка, уебсайт и др.
Изучавалите във II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ педагогически дисциплини получават професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ и могат да преподават в системата на общообразователните и професионални училища.
Бакалаврите, завършили специалност „Плакат и визуална комуникация“, намират професионална реализация в рекламни агенции и студиа, издателски къщи, печатни и електронни медии, галерии, музеи, театри и други културни институции.

Редовни преподаватели:
проф. ГЕОРГИ ЯНКОВ
проф. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
проф. д-р КРИСТИНА БОРИСОВА
доц. д-р НЕНКО АТАНАСОВ
доц. д-р ГЕОРГИ ПАВЛОВ
доц. д-р СТОЯН ДЕЧЕВ

Сподели