Специалност СТЕНОПИС

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по стенопис със своята многостранна и специализирана подготовка проектират и реализират художествени произведения в архитектурна среда – екстериор и интериор, както и в свободните урбанистични зони. С теоретичните си познания и практически умения те участват самостоятелно или в колектив с архитект в творческото решаване на обемно-пространствените проблеми и естетическото въздействие на архитектурата.
Бакалавърът, завършил специалност „Стенопис“, владее професионално следните класически стенописни техники: фреско, секо, мозайка, витраж, сграфито, както и нови техники и технологии. Той създава произведения на пластичните изкуства и в сакрални архитектурни обекти.
Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по стенопис са подготвени да изпълняват функцията на консултант, проектант и организатор при решаване проблемите на естетизацията на жизнената среда.
Изучавалите II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ получават професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.

 

Сподели