Структура

Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства (ФИИ) и Факултет за приложни изкуства и дизайн (ФПИД). Учебно-научните звена в двата факултета са съответните катедри, които са отговорни за развитието и приложението на учебните програми за придобиване на висше образование от професионално направление „Изобразително изкуство“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.

Във всички специалности освен основните художествени дисциплини, оформящи професионалната подготовка на студентите, се изучават рисуване, история на изкуството, естетика, философия, пластична анатомия, перспектива и др. Всички студенти имат право да се обучават едновременно с избраната от тях специалност във втора специалност „Теория и практика на художественото образование“. Това им позволява да получат професионалната квалификация за учител по изобразително изкуство в средните общообразователни и специализираните художествени училища.

Обучението по тези дисциплини се осъществява от членовете на катедрите „Рисуване“, „Изкуствознание“ и „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“. Периодът за завършване на окс „бакалавър“ в НХА е 4 академични години, окс „магистър“ обхваща 1, 1,5 или 2 академични години. Специалност „Реставрация“ предлага само магистърска програма с петгодишен курс на обучение. Образователната и научна степен „доктор“ е с продължителност три години след завършена окс „магистър“.

Днес НХА подготвя около 1000 наши и чуждестранни студенти и докторанти.

Сподели