Съобщения

Националната художествена академия, обявява прием за окс „Магистър“ за места държавен прием , непопълнени през септемврийската приемна сесия, както следва

1.

Скулптура

1

2.

Плакат и визуална комуникация

1

3.

Изкуствознание

3

4.

Резба

2

5.

Керамика

1

6.

Текстил - изкуство и дизайн

4

7.

Метал

1

8.

Рекламен дизайн

3

9.

Дизайн на порцелан и стъкло

1

10.

Дизайн за детската среда

1

11.

Теория и практика на художественото образование

1

12.

Дигитални изкуства

2

 

Документи за кандидатстване ще се приемат на 19 и 20 септември 2017 г. от 9,00 до 17,00 ч. и на 21 септември 2017 г. до 12,00 часа.

Документите за кандидатстване са :

1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА).

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

.1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити.

3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст) инвалиди, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца.

4. Кандидатстудентите - чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия.

5. Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България

 

Изпита за окс „Магистър“  ще се състои на 25.09.2017 г. по сгради.

Сподели