Документи за кандидатстване за 2018/19 уч.година

Уважаеми кандидатстуденти,

Националната художествена академия удължава срока за подаване на документи за кандидатстване, както следва :

  • Окс „Бакалавър“ за Факултета по приложни изкуства – могат да се подават документи до 04.07.2018 г.
  • Окс.Магистър“ на магистърските програми във Факултета за изящни изкуства -  могат да се подават документи до  03.07.2018 г.
  • Окс.Магистър“ на магистърските програми във Факултета за приложни изкуства могат да се подават документи до – 06.07.2018 г.

 

Учебен отдел на НХА

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ :
 
– От 15 до 28 юни 2018 (вкл. събота и неделя) .
– От 03 до 10 септември 2018 за попълване на незаети места от първия прием на места финансирани от държавата и места за обучение срещу заплащане.
 
 
Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.
 

Документите за кандидатстване са :

1. Молба до Ректора по образец (закупена от НХА).

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от дипломната защита или от държавните изпити.

3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст) инвалиди, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН и майки с три и повече деца.

4. Кандидатстудентите - чужденци прилагат документ за владеене на български език. Ако не притежават такъв, се явяват на изпит по български език в НХА или провеждат едногодишен курс на обучение в подготвителното отделение по български език в Националната художествена академия.

5. Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава представят легализирана диплома, с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България

 

 

Сподели