Анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема „50 години Национален исторически музей“

Краен срок: 2023.03.31

Министерството на транспорта и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема „50 години Национален исторически музей“
Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „50 години Национален исторически музей“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.
 
Право на участие: Право на участие в конкурса имат всички физически лица, граждани на Република България, обучаващи се  или придобили образователен ценз в областта на графичния дизайн (удостоверява се с приложено копие от студентска книжка или дипломa за завършена ОКС Бакалавър или Магистър)..Всеки кандидат може да участва с повече от един проект по темата.
Изисквания: Проектите трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски, да не копират или напомнят съществуващи издания по темата. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на проекта. Проектите трябва да се представят на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на изданието, така и със следните изисквания:
1. За пощенската марка:
 1.1 Размер: 32,5/43 мм. или 29/39 мм., или 29/44 мм., или 29/54 мм;
 1.2 Задължителни текстове: „България“ и „Bulgaria“, „Поща“; номиналната стойност на пощенската марка – 0,75 лв.; тема на изданието – „50 години Национален исторически музей“;
 1.3 Проектът на пощенската марка да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1;
2. За специалния пощенски печат:
 2.1. Проектът за специален пощенски печат да има свободен силует, като по отношение на формата няма ограничения;
 2.2. Размер  –  30-36 мм;
 2.3. Задължителни текстове: Темата на изданието „50 години Национален исторически музей“; и „1000 София 00.00.2023“;
 2.4. Проектът на специалния пощенски печат да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1.
Срок и начин за подаване на проектите: Ще бъдат приемани проекти, предадени до 17:30 часа на 31.03.2023 г. в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 или изпратени по пощата на същия адрес с пощенско клеймо с дата на подаване не по-късно от 31.03.2023 г. Проектите, заедно с кратко описание на идеите на авторите, следва да бъдат представени в запечатан плик със задължителен надпис „За конкурса на тема „50 години Национален исторически музей“. В него трябва да бъде вложен и друг запечатан малък плик с надпис „Документи на кандидата“, който да съдържа подписана декларация, съгласно приложението към настоящата обява.
Извън малкия плик никъде другаде не трябва да има данни, които да идентифицират автора на проекта.
Оценяване: Проектите ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към министъра на транспорта и съобщенията. Всички членове на Съвета имат по един глас, с изключение на представителите от сферата на изобразителното изкуство, които имат право на два гласа. Журито няма да оценява проекти, които не отговарят на посочените по-горе условия и изисквания. Ще бъде излъчен само един победител, както и подгласници, съответно на второ и трето място. Малките пликове на непремираните проекти няма да бъдат отваряни  при журирането. Работата на журито е поверителна, а решенията му са окончателни.
Критерии за оценка:
Оригиналност на идеята, интерпретирана творчески с художествени изразни средства;
Високи художествено-естетически достойнства, съобразени със съвременните визуални стандарти и тенденции за пощенско-филателни издания;
Комуникативност на визията – да бъде възприемана в национален и международен контекст;
Спазване на визуалната йерархия на информационните компоненти в текстовата част;
Синхронизиране на типографията и изображението в стилово единство;
Балансирано взаимодействие между пощенската марка и специалния пощенски печат;
Награда: На победителя в конкурса ще бъде предложено да сключи договор с организатора.
Допълнителна информация:
Министерството на транспорта и съобщенията ще сключи договор с автора на премирания проект, с който възлага изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема „50 години Национален исторически музей“.
За подписване на договор за изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема „50 години Национален исторически музей“– една пощенска марка и специален пощенски печат, победителят в конкурса трябва да се яви лично на заседание на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, за което ще бъде уведомен допълнително. Авторът на проекта следва да се съобрази със забележките и препоръките на членовете на съвета и да представи коригирани проекти в определения му срок.
Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от Министерството на транспорта и съобщенията и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Победителят в конкурса, както и участниците, класирани на второ и на трето място, ще бъдат обявени на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията до 07.04.2023 г.
Малките пликове на непремираните проекти, съдържащи имената на участниците, ще бъдат отворени седмица след обявяването на победителя в конкурса. Всички проекти, заедно с имената на съответните участници, ще бъдат публикувани на страницата на министерството.
 
Лица за контакти:
Пламен Стоянов – главен експерт в дирекция „Съобщения“, тел. 02/9409 274, e-mail pstoyanov@mtitc.governmеnt.bg.
Ваня Митова – главен експерт в дирекция „Съобщения“, тел. 02/9409 265, e-mail vmitova@mtitc.governmеnt.bg;

Файлове за изтегляне