Анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2020 г.

Краен срок: 2020.09.30

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на
пощенско-филателно издание през 2020 г.
 
Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема:
„Коледа“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.
Право на участие: Право на участие в конкурса имат всички физически лица, граждани на Република България. Всеки кандидат може да участва с повече от един проект по темата.
Изисквания: Проектите трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски, да не копират или напомнят съществуващи издания на темата. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на проекта. Проектите трябва да се представят на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на изданиеto, така и със следните изисквания:
1. За пощенската марка:
1.1. Размер: 32,5/43 мм или 29/39 мм или 29/44 мм или 29/54 мм;
1.2. Задължителни текстове: „България“ и „Bulgaria“, „Поща“; номиналната стойност на пощенската марка – 1,70 лв.; тема на изданието – „Коледа“;
1.3. Проектът на пощенската марка да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1.
Пример 1
Пример 2
2. За специалния пощенски печат:
2.1. Проектът за специален пощенски печат да има свободен силует, като по отношение на формата няма ограничения;
2.2. Размер  –  30-36 мм;
2.3. Задължителни текстове: Темата на изданието „Коледа 2020“; и „1000 София 00.00.2020“;
2.4. Проектът на специалния пощенски печат да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1.
Срок и начин за подаване на проектите: Ще бъдат приемани проекти, предадени до 17:30 часа на 30.09.2020 г. в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 или изпратени по пощата на същия адрес с пощенско клеймо с дата на подаване не по-късно от 30.09.2020 г. Проектите, заедно с кратко описание на идеите на авторите, следва да бъдат представени в запечатан плик със задължителен надпис - „За конкурса на тема „Коледа“. В него трябва да бъде вложен и друг малък плик с надпис „Документи на кандидата“, който да съдържа подписана декларация, съгласно приложението към настоящата обява.
Извън малкия плик никъде другаде не трябва да има данни, които да идентифицират автора на проекта.
Оценяване: Проектите ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всички членове на Съвета имат по един глас, с изключение на представителите от сферата на изобразителното изкуство, които имат право на два гласа. Журито няма да оценява проекти, които не отговарят на посочените по-горе условия и изисквания. Малките пликове на непремираните проекти няма да бъдат отваряни. Ще бъде излъчен само един победител. Работата на журито е поверителна, а решенията му са окончателни. 
Критерии за оценка:
▪ Оригиналност на художествената идея или концепция с изразителен творчески подход при интерпретирането на темата;
▪ Високи художествено-естетически достойнства, съобразени със съвременните визуални стандарти и тенденции за пощенско-филателни издания;
▪ Комуникативност на визията – да бъде възприемана в национален и международен контекст;
▪ Спазване на визуалната йерархия на информационните компоненти в текстовата част;
▪ Синхронизиране на типографията и изображението в стилово единство;
▪ Балансирано взаимодействие между пощенската марка и специалния пощенски печат;
Награда: На победителя в конкурса ще бъде предложено да сключи договор с организатора. 
Допълнителна информация:
● Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще сключи договор с автора на премирания проект, с който възлага изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема „Коледа“;
● За подписване на договор за изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема „Коледа“ - една пощенска марка и специален пощенски печати, победителят в конкурса трябва да се яви лично на заседание на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, за което ще бъде уведомен допълнително. Авторът на проекта следва да се съобрази със забележките и препоръките на членовете на съвета и да представи коригиран проект в определения му срок;
● Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни;
● Победителят в конкурса ще бъде обявен на интернет страницата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията до 15.10.2020 г.;
● Авторите на неспечелилите проекти ще могат да ги получат обратно от посочените лица за контакти,  в срок до един месец след обявяването на резултатите. След този срок организаторът не носи отговорност за непотърсените проекти.
 
Лица за контакти:
Пламен Стоянов – главен експерт в дирекция „Съобщения“, тел. 02/9409 275, e-mail pstoyanov@mtic.governmеnt.bg.
Ваня Митова – главен експерт в дирекция „Съобщения“, тел. 02/9409 265, e-mail vmitova@mtic.governmеnt.bg;

Файлове за изтегляне