Анонимни конкурси на БНБ за изработване на художествени проекти за възпоменателни монети, емисия „2021“

Краен срок: 2020.10.15

1. Обявител: Българска народна банка (БНБ)
2. Вид на конкурсите:
Конкурсите са анонимни и ще се провеждат съгласно „Вътрешни правила на БНБ за пускане и изваждане от обращение на български банкноти и монети“.
3. Теми на конкурсите:
  • Сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Г. С. Раковски“, серия „Българско възраждане“;
  • Сребърна възпоменателна монета „Нестинарство“, серия „Български традиции и обичаи“;
  • Сребърна възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“;
  • Сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Омуртаг“, серия „Средновековни български владетели“.
4. Задание:
Разработване на художествени проекти – 2 графични проекта и 1 пластичен проект за възпоминателни сребърни монети, емисия „2021“  
N.B. Подробна информация за условията на 4-те конкурса, задължителните изисквания за графичните и пластичните проекти на възпоменателните монети, други изисквания и разяснения, и необходимите документи са публикувани на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg – Раздел „Банкноти и монети“ – Конкурси за нови емисии – Условия на конкурси за нови емисии (pdf файлове за изтегляне)
https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCompetitions/NACTermsAndConditions/NAC_COINS_COMPETITIONS_21_BG
При желание, информация на хартиен носител може да се получи всеки работен ден в сградата на Българската народна банка в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 (каса № 1 или каса № 46)
5. Право на участие
Право на участие в конкурсите имат всички физически лица - граждани на Република България. 
6. Награден фонд
При всеки конкурс класираните проекти ще получат съответно възнаграждения за изработката на двата графични и на пластичния проекти на страните на монетата, както следва:
1-во място – 4500 лв.
2-ро място – 2250 лв.
3-то място -  1600 лв.
Възнагражденията са дължими еднократно, независимо от тиража на монетата.
7. Оценяване и класиране
Проектите, депозирани за участие в конкурса, ще бъдат оценявани по следните критерии:
1. Степен на спазване на техническите изисквания за проектите от конкурсните условия и композиране на задължителните елементи от дизайна;
2. Правилно изграждане на цялостната композиция и връзката й със зададената тема;
3. Технологична възможност за реализация на проекта върху монета;
4. Художествени качества на проекта и вписване в традициите на българското монетосечене, както и връзка с предходната монета от серията;
5. Наличието на максимално подробно описание на използваните елементи, техния произход и мотивировка за включването им в композицията, както и правилно и цялостно попълнени документи за участие в конкурса.
Резултатите от анонимния конкурс се обявяват на външната страница на БНБ в интернет не по-късно от 3 (три) работни дни от датата на окончателното класиране на проектите, утвърдено с решение на УС на БНБ.
БНБ ще уведоми, по електронен път, писмено авторите на проектите, класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място в конкурса, за мястото, на което са класирани проектите им, и за размера на възнаграждението, което те ще получат по банков път, както и за срока, в който следва да подпишат с БНБ съответните договори по образец (Приложение № 6).
8. Провеждане на конкурсите
1 септември 2020 г. – 20 октомври 2020 г.
9. Крайни срокове и място за подаване на проектите и необходимите документи
Обявените от БНБ анонимни конкурси са с различни крайни срокове, както следва:
  • Сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Г. С. Раковски“, серия „Българско възраждане“
Проектите за участие в конкурса ще се приемат на 15.10.2020 г. от 8:30 часа до 15:45 часа в Българската народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 (тел. 02 9145-1505, 02 9145-1502 и 02 9145-1646 - за приемане и за допълнителна информация за конкурса).
  • Сребърна възпоменателна монета „Нестинарство“, серия „Български традиции и обичаи“
Проектите за участие в конкурса ще се приемат на 16.10.2020 г. от 8:30 часа до 15:45 часа в Българската народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 (тел. 02 9145-1505, 02 9145-1502 и 02 9145-1646 - за приемане и за допълнителна информация за конкурса).
  • Сребърна възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“
Проектите за участие в конкурса ще се приемат на 19.10.2020 г. от 8:30 часа до 15:45 часа в Българската народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 (тел. 02 9145-1505, 02 9145-1502 и 02 9145-1646 - за приемане и за допълнителна информация за конкурса).
  • Сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Омуртаг“, серия „Средновековни български владетели“
Проектите за участие в конкурса ще се приемат на 20.10.2020 г. от 8:30 часа до 15:45 часа в Българската народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 (тел. 02 9145-1505, 02 9145-1502 и 02 9145-1646 - за приемане и за допълнителна информация за конкурса).
Забележка: Няма да се приемат проекти, които са изпратени по пощата или с куриерска служба.