„АртРозалиада – артистичен пир на любовта и виното“ – Велико Търново 2018

Краен срок: 2018.02.09

СТАТУТ:
Изложба на студенти и преподаватели, представяща чрез тематични произведения съвместния празник на любовта и виното – 14 февруари. 
Под патронажа на ректора на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и кмета на Община Велико Търново.
Организатори: Факултет по изобразително изкуство на ВТУ и Община Велико Търново.
 
ЦЕЛ:
АртРозалиада популяризира творчеството на преподаватели и студенти и дава възможност за тяхна съвместна изява.
АртРозалиада стимулира творческото развитие на млади творци.
АртРозалиада е форум, който предразполага към по-голяма интензивност на контактите между различни висши училища по изкуствата в България и Европа.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. АртРозалиада няма такса за участие.
2. Изложбата е отворена за преподаватели и студенти от висши художествени училища от цялата страна и чужбина. Всеки автор участва с максимум 3 творби.
3. До изложбата не се допускат учебни работи и участвали в предишните издания.
4. Не се поставят ограничения за материалите и техниките на изпълнение. Форматът за живописните творби да не надвишава 120 см на дългата страна.
5. Творбите да са оригинални, с подпис и заглавие от автора.
6. Произведенията да са представени във вид, готов за експониране и с етикет, указващ конкретните данни за творбата (име на автора, заглавие, техника на изпълнение, година на създаване, от кой ВУЗ е участникът и какъв е неговият статут – преподавател или студент). Етикетите да са попълнени с печатни букви на български език. За участниците от чужбина – на английски език.
7. Организаторите гарантират за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането, не поемат разходи за транспорт и не носят отговорност за повреди при транспортирането. Връщането на творбите, в.т.ч. и на неприетите е в едномесечен срок след закриването на изложбата (лично или за сметка на автора).
8. Селекцията на творбите за участие се осъществява от 5-членно компетентно жури, което включва: двамата куратори на изложбата, заместник кмета по културата на Община Велико Търново, представител на ФИИ и председателя на Представителството на СБХ в град Велико Търново.
 
СРОКОВЕ: 
Приемане на творбите – 1 – 9 февруари 2018 г. АДРЕС: ул. ,,Рафаел Михайлов“ 1, 5000 Велико Търново, България
 
Журиране – 10 февруари.
 
Откриване – 13.02.2018г., 17ч. в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ Велико Търново.
 
КООРДИНАТОРИ:   
Доц. д-р Владимир Аврамов (куратор, преподавател) e-mail: vladavram@abv.bg;  tel: +359 888 498100
Пламен Кондов (студент, куратор) e-mail: wild_kloning@abv.bg;  tel: +359 898 763294