Доставка на консумативи за проект •Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от НХА•

Краен срок: 2012.12.15

Публична покана с предмет на дейност „Доставка на консумативи“ (канцеларски)
по Договор BG051PO001-4.3.04-0046 – Проект „Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от Национална художествена академия“  – АОП № 9009793 от 05.12.2012 г.
1. Техническо задание
2. Приложения
3. Заповед № 0385-О/30.11.2012 (извлечение)