Естетика / Философия

Краен срок: 2014.05.07

Националната художествена академия обявява конкурс за професор по „Естетика“ и „Философия“ (един), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки „Учебнометодичен отдел“, тел. (02) 9881702.