Информиране и публичност на изпълнението на проект •Усъвършенстване на системите за управление в ННА, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система•

Краен срок: 2013.03.08

Протокол  – 18.03.2013 относно публична покана с предмет на дейност „Информиране и публичност на изпълнението на проекта“ по Договор BG051PO001-3.1.08-0025 – Проект „Усъвършенстване на системите за управление в Националната художествена академия,чрез въвеждане на Автоматизирана университетска информационна система“ – АОП № 9012961 от 08.03.2013 г.
Допълнителна информация можете да получите в сградата на НХА , ул „Шипка“ №1, ет. 3, ст.№17
от 11:00 ч. до 16:00 ч.