Избор на външни експерти по проект •Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от НХА•

Краен срок: 2013.03.01

Публична покана с предмет на „Избор на външни експерти“
по Договор BG051PO001-4.3.04-0046 – Проект „Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от Национална художествена академия“ – АОП № 9012737 от 01.03.2013 г.
1. Документация за участие
2. Заповед № 0045-О/25.02.2013 (извлечение)