Извършване на одит по проект •Усъвършенстване на системите за управление в НХА, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система•

Краен срок: 2013.03.18

Публична покана с предмет на дейност „Извършване на одит по проект „Усъвършенстване на системите за управление в Националната художествена академия, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система“ по Договор BG051PO001-3.1.08-0025 – Проект „Усъвършенстване на системите за управление в Националната художествена академия,чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система“ – АОП № 9013299 от 18.03.2013 г.
1. Техническо задание
2. Приложения
3. Заповед № 0068-О/15.03.2013