Живопис / Графични техники

Краен срок: 2015.02.05

Националната художествена академия обявява конкурс за професор по 8.2 Изобразително изкуство „Живопис“ и „Графични техники“ за нуждите на катедра „Сценография“, (един) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.100 от 05.12.2014 г.
За справки „Учебнометодичен отдел“, тел. (02) 9881702.