Конкурс на Министерството на финансите за изработване на лого и слоган за присъединяването на България към еврозоната

Краен срок: 2023.11.22

Министерството на финансите (МФ) обявява конкурс за избор на графичен символ (лого), слоган (мото) и разработване на бранд книга (бранд бук) за присъединяването на България към еврозоната. Целта е да се създаде обща визуална идентичност на цялостната комуникационна кампания за приемането на единната европейска валута.
 
Краен срок за кандидатстване: 22 ноември 2023 г.
 
Логото и слоганът ще се използват в материали за всички комуникационни канали – печатни, аудио и видео материали и послания в телевизия, радио, интернет и дигитално пространство, свързани с периода преди, по време на и след въвеждане на единната европейска валута в България. Те трябва да бъдат разработени в цялостна система за визуална идентичност – бранд бук. В нея следва да има информация за логото, слогана, както и препоръчани варианти за употреба в рекламни и корпоративни материали.
Министерството на финансите очаква предложения на графичен образ, който да включва логото и слогана заедно на български език, като се използва кирилица. Той трябва да има еквивалент с превод на слогана на английски език.
Предложенията трябва да бъдат авторски, оригинални, новаторски, разпознаваеми и асоциативни.
 
Условия за кандидатстване:
– В конкурса може да вземе участие всяко физическо лице, което е завършило средно или висше образование или е студент по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология, и което има поне 3 собствени проекта в една от следните сфери – графичeн дизайн, маркетингови и комуникационни кампании;
– За участие се допуска и всяко юридическо лице, което има поне 3 собствени проекта в една от следните области – графичен дизайн, маркетингови и комуникационни кампании, и в което водещият експерт в екипа е завършил средно или висше образование или е студент по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология.  
– Всеки кандидат може да участва само с един проект. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в конкурса е 22 ноември 2023 г.
– Документите за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в Центъра за административно обслужване, стая № 1, на Министерството на финансите, гр. София, п.к. 1040, ул. „Г. С. Раковски“ 102.
 
Журиране:
С цел осигуряване на публичност, прозрачност и задълбочена експертиза в художествените и визуалните изкуства, в журито бяха поканени и ще се включат доц. д-р Светлин Балездров от Националната художествена академия, Кирил Златков от Съюза на българските художници, д-р Александър Христов от Българската асоциация на ПР агенциите и Петър Кесерджиев от Българската асоциация на комуникационните агенции, както и представители на Българската народна банка, Министерския съвет и Министерството на финансите.
 
Награждаване:
– След извършване на класирането Министерството на финансите ще покани класирания на първо място кандидат да сключи договор на стойност 20 000 лева. Със сключването на контракта ще бъдат прехвърлени на МФ авторските права и ще бъде отстъпено изключителното право за ползване на графичния символ (лого), слогана (мото) и информацията в бранд бука, както и на указанията за правилно прилагане на визуалната идентичност – графични елементи, типография, цветови модели, шрифтове, стандарти, примерни модели за използването му в рекламни материали;
– При изричен отказ на класирания на първо място кандидат да сключи договор, Министерството на финансите си запазва правото да покани втория в класирането.
– След създаването на основните визуални елементи на цялостната комуникационна кампания за присъединяването на България към еврозоната, те ще станат задължителни за използване от всички институции в процеса на кампанията. По този начин ще се постигне бързо и лесно асоцииране както на инициативите и дейностите в хода на кампанията, така и за подчертаване на подкрепата, която Европейския съюз оказва на страната в процеса на въвеждане на еврото.
 
Повече информация за конкурса и изискванията за участие вижте на сайта на Министерство на финансите.