Конкурс за главен асистент по „Реставрация на кавалетна живопис“

Краен срок: 2017.10.27

Националната художествена академия, София, обявява конкурс за главен асистент по  8.2. Изобразително изкуство („Реставрация на  кавалетна  живопис“  за  нуждите  на  катедра  „Реставрация“) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 60 от 25.07.2017
 
За справки:  Учебно­методичен отдел, тел. 02/988­17­02
 
Обявата е публикувана на 27.07.2017 г.