Конкурс за идеен проект и изработване на фигура/фигури за онагледяване на приказката „Дядовата ръкавичка” от Елин Пелин

Краен срок: 2020.11.01

Срокът на конкурса се удължава до 30 ноември 2020 г.
 
Конкурс за идеен проект и изработване на фигура/фигури за онагледяване на приказката „Дядовата ръкавичка” от Елин Пелин
(Златица – Градът на Дядовата ръкавичка)
Конкурсът се организира и финансира от „Аурубис България“ АД
 
1. Обявител – „Аурубис България“ АД
 
2. Възложител – „Аурубис България“ АД, представляван от Тим Курт, Изпълнителен директор, 2070 гр. Пирдоп, Индустриална зона
 
3. Вид на конкурса:
Конкурсът е открит и едноетапен. Жури ще номинира и награди 2 /два/ конкурсни проекта.
1 награда – 2 000 лева
2 награда – 1 200 лева
 
4. Тема на конкурса: Изготвяне на идеен проект и изработване на фигура/фигури за онагледяване на приказката „Дядовата ръкавичка“ от Елин Пелин. 
 
5. Задание: Фигурата/фигурите да представляват самостоятелен обект, с височина до 2.50 м., изпълнен от материал: мед и сплави, които ще бъдат предоставени от „Аурубис България“ АД. Фигурата/фигурите да създават директна асоциация с приказката „Дядовата ръкавичка“. Проектантът определя наличието или липсата на постамент, както и място за надпис „Златица – Градът на Дядовата ръкавичка“. Ще бъдат изпработени две фигури – по една за двата входа на град Златица.
 
6. Местоположение
Местоположението е след двете входни табели на град Златица. 
Приложение – Схема за разположение.
 
7. Регистрация и предаване на конкурсните проекти:
Регистрацията за участие на конкурсните проекти се представя в запечатан непрозрачен плик от участника само с надпис: „За конкурс „Дядовата ръкавичка“. При наличие на други надписи върху плика участникът не се допуска до конкурса.
 
Необходими документи за регистрация и участие:
а/ Заявление за участие – предава се в Деловодството на НХА (ул. „Шипка“ 1, ет 1) 
б/ Идеен проект/Макет – М 1:20;
в/ Кратка биография;
г/ Работен бюджет, етапи на реализация и срок на изпълнение;
д/ Допълнителни материали – обяснителна записка, фотомонтажи, перспективи и др.;
 
8. Право на участие:
В конкурса имат право на участие всички студенти и докторанти – самостоятелно или в екип, от Национална художествена академия, град София. 
 
9. Награден фонд:
1-ва награда: 2 000 лв. и възлагане на изпълнение на проекта;
2-ра награда: 1 200 лв.
Наградените проекти стават притежание на „Аурубис България“ АД. Авторът на спечелилия проект предава безвъзмездно авторските права върху него на „Аурубис България“ АД. Наградният фонд се изплаща до 30 дни след приключване журирането на конкурса.
 
10. Жури:
Победителят в конкурса ще бъде определен от 6-членно жури: 
- Преподавател от Националната художествена академия, 
- Кметът на Златица, 
- Председателят на Общинския съвет на Златица, 
- Двама представители на на „Аурубис България” АД, 
- Юрист. 
Определят се и двама резервни членове. Журито се назначава със заповед на Изпълнителният директор на „Аурубис България“ АД и се обявява поименно в деня на журиране на проектите. Решението на журито е окончателно и се обявява в 3-дневен срок след деня на журиране.
 
11. Възлагане:
Финансовите параметри за изпълнение и монтаж на фигурите са в размер до 25 000 лева, като наградният фонд е извън тази сума. „Аурубис България“ АД осигурява материала за изработване на фигурата/фигурите – мед и други сплави.
При сключване на договора за изпълнение авторът, спечелил 1-ва награда, получава авансово плащане в размер на 30% от сумата на проекта за изработване на фигурата/фигурите.
След приключване на монтажа на двете фигури – останалите 70%.
 
12. Срок за провеждане на конкурса:
– Конкурсът се обявява на 1 септември 2020 г. в Националната художествена академия;
– Регистрация за участие и представяне на проектите за журиране: 1 ноември 2020 г. Проектите се предават в Националната художествена академия с приемо-предавателен протокол. На проектите се написва входящия номер от регистрацията за участие, без името на автора на проекта;
– Журиране – 16 ноември 2020 г.;
– Изработка на наградения с първа награда проект от глина в М 1:20 – до 16 декември 2020 г.;
–  Изработване на двете фигури от мед и др. сплави – до 30 януари 2021 г.;
– Монтаж– до 28 февруари 2021 г.
 
13. Място за подаване на документи:
Документи за регистрация се подават от студентите в Деловодството на Националната художествена академия, или по пощата с обратна разписка.
Адрес за кореспонденция и допълнителна информация:
Деловодство
Национална художествена академия
ул. Шипка 1
1000 София
 
Лице за контакт и за допълнителни въпроси: 
проф. д.изк. Свилен Стефанов 
тел. 0899 942496; e-mail: stefanovsvilen@nha.bg