Конкурс за лого на Българска федерация по колоездене (БФК)

Краен срок: 2021.05.31

1. Организатор на конкурса – Българска федерация по колоездене (БФК).
2. Цел на конкурса -да се създаде графичен символ на Българската федерация по колоездене, който отразява същността на федерацията като обединение на спортни колоездачни клубове на територията на България, както и същността на колоезденето като традиционен за страната спорт.
3. Предмет на конкурса –да бъде изработена графична визия на лого на БФК.
4. Критерии за участие
В конкурса могат да вземат участие български и чуждестранни професионалисти в областта на дизайна и визуалните изкуства. За целта всеки кандидат трябва да представи:
4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение 1)
4.2. Кандидатите трябва да представят подписана декларация по образец, с която удостоверяват, че са запознати и приемат условията на конкурса, че са автори на предложението, както и че проектът е разработен единствено за целите на този конкурс и не е използван по други поводи (Приложение 2).
4.3. Кандидатите трябва да представят декларация за съгласие за обработване на личните им данни (Приложение3).
4.4. При наличие на собствени проекти в сферата на графичния дизайн, кандидатът може да представи и портфолио.
5. Изисквания към предложенията
5.1. Проектът трябва да бъде авторски, оригинален и новаторски, като всеки кандидат може да участва само с максимум две предложения.
5.2. Графичният образ трябва да е лесно четим, разбираем и функционален (да може да се използва за различни нужди – напр. банери, плакати, бланки и
т.н.).
5.3. Графичните предложения трябва да са съобразени с целта на конкурса и да са свързани с Българската федерация по колоездене и колоездачния спорт.
5.4. Всяко предложение трябва да се предостави по електронен път (имейл) с надпис на български и на английски език и в няколко различни варианта – пълноцветен, черно-бял, негативен, с контури и върху плътна едноцветна основа.
5.5. Предложенията следва да се подготвят в формат JPG (min. 2500px по дългата страна, резолюция 300dpi) или в PDF,А3.Общият размерна всички файлове не трябва да надхвърля 8МВ.
5.6. Кандидатите трябва да предоставят кратко описание на идеята на предложеното лого в word формат (до 1 800 знака) и най-основните технически характеристики – използван шрифт, цветове (CMYK, AdobeRGB) и пропорции на графичната и текстовата част от логото.
5.7. Проектите трябва да са анонимни и да не съдържат каквито и да било указателни знаци за авторство или водни знаци.
6. Проектите следва да отразяват идеята за същността на федерацията като обединение на спортни колоездачни клубове на територията на България и/или Европейския съюз, както и същността на колоезденето като традиционен за страната спорт.
6.1. Запазеният знак трябва да съдържа графичен образ и текст: Вариант на кирилица: Българска федерация по колоездене Вариант на латиница: Bulgarian Cycling Federation
7. Подаване на предложенията
7.1. Предложенията се изпращат на admin@bgcf.bg. Участникът трябва да посочи адрес, телефон и имейл за обратна връзка.
7.2. Подадените предложения получават потвърждение по имейл за подаването.
8. Авторски права
8.1. След определянето на победител в конкурса, Българската федерация колоездене изпраща покана за сключване на договор с автора на спечелилия проект за отстъпване на изключителното право за ползване на логото на БФК и предоставяне на указания за правилно прилагане на визуалната идентичност на логото – графични елементи, типография, цветови модели, шрифтове, стандарти.
8.2. Изработването на отделен бранд бук с образци за различни рекламни материали с логото на преброяването е предмет на последващи взаимоотношения между БФК и автора на спечелилото лого.
8.3. Възнаграждението за изработката на проекта (лого, указания към него и отстъпените авторски права) е в размер на 700 лв. или предметна награда на същата стойност за лица, ненавършили 18 години.
8.4. Българската федерация по колоездене има право да публикува на интернет/facebook страницата си представените проекти – изображение и описание, както и да ги предоставя на медиите, но единствено във връзка с конкурса.
9. Срокове
9.1. Официално обявяване на конкурса – 16 април 2021 г.
9.2. Срок за подаване на предложения – 31 май 2021 г., 23:59 часа.
9.3. Срок за формиране на жури за оценка на предложенията – 8 юни 2021 г.
9.4. Проверка на съответствието на документите и оценяване на проектите от Комисия – до 10 работни дни.
10. Процедура за провеждането на конкурса
10.1. Допускане до конкурса
10.1.1. Предварителният преглед на подадените документи и съответствието им с условията на конкурса се прави от Комисия от пет души, одобрени от председателя на Българската федерация колоездене.
10.1.2. Когато установи липса на документи или друго несъответствие, Комисията изисква от кандидата да ги представи в тридневен срок.
10.1.3. Комисията има право да не допусне до разглеждане и да дисквалифицира проекти, когато кандидатът не е представил изискваните документи в тридневен срок и/или същият не отговаря на предварително обявените изисквания.
10.1.4. Когато установи, че подадените от кандидата документи отговарят на изискванията, Комисията го допуска до оценка на проекта.
10.2. Избор на лого
10.2.1. Оценката и класирането на проектите се извършва от Комисия, включваща художници, дизайнери и/или представители на професионални организации, както и представители на БФК.
10.2.2. Всеки член на Комисията класира до 3 идейни проекта по художествени и функционални критерии и степенува избора си на първо, второ и трето място.
10.2.3. Всяко предложение, класирано на първо място, получава 5 точки, на второ – 3 точки, на трето – 1 точка.
10.2.4. За всяко предложение точките, дадени от всеки един от членовете, се събират и се оформя краен резултат.
10.2.5. Печели предложението, събрало най-много точки.
10.2.6. В случай че на първо място има два или повече проекта с равен брой точки, тогава тези проекти се подлагат отново на гласуване. В случай че и след повторно гласуване отново има проекти с равен брой точки, Комисията си запазва правото да избере един о ттях.
10.3. Критерии за оценка – при вземането на решение членовете на Комисията се ръководят от следните критерии:
10.3.1. Лаконичност и яснота на графичния образ.
10.3.2. Креативност, оригиналност.
10.3.3. Възможност за разработване на логото в цялостна система за визуална идентичност.
10.3.4. Възможности за интегриране на логото в различни видове материали (банер, документ, плакат и т.н.).
10.4. Права и задължения на Комисията
10.4.1. Всички членове на Комисията са длъжни да декларират писмено, че не са „свързани лица“ по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, както и че нямат материален или друг частен интерес от възлагането на проекта на определен участник.
10.4.2. При оценяване на предложенията членовете на Комисията са задължени да се ръководят от професионалните си принципи и да вземат независими и безпристрастни решения.
10.4.3. Заседанията на Комисията за първи и всеки следващ етап (при наличие на такъв) от конкурса се документират в протоколи за извършената дейност.
10.4.4. Членовете на комисията са длъжни да спазват конфиденциалност до завършване на конкурса, като единствено председателят на Българската федерация колоездене обявява окончателните резултати.
10.4.5. Комисията има право да даде препоръки за прецизиране на спечелилия проект.
11. Комуникация с участниците се извършва чрез предоставените от кандидатите имейли и телефон за връзка.
12. Приключване на конкурса – в тридневен срок от получаване на заключителния протокол, председателят на Българската федерация колоездене обявява с решение резултатите, които се публикуват на официалния сайт/facebook страница на БФК
13. Прекратяване на конкурса
Организаторът има право да прекрати конкурса с решение, когато:
13.1. Не е подадено нито едно заявление за участие.
13.2. Подадено е само едно заявление за участие.
13.3. Всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия на конкурса.
13.4. Настъпили са непреодолими обстоятелства от обективен характер за провеждането на конкурса.

Файлове за изтегляне