Конкурс за лого на Diverse.bg

Краен срок: 2019.01.11

DIVERSE.BG: Създаване и прилагане на Харта за многообразието в България
 
Задание
Обща информация Правото на равнопоставеност е сред основните ценности на Европейския съюз. Директивата за равенство между расите (2000/43/EC) и Директивата за равно третиране в областта на заетостта и професиите (2000/78/EC) утвърждават принципа за равнопоставеност без значение от етнически произход, вероизповедание и религия, възраст, увреждания или сексуална ориентация. Двете директиви дефинират представите за пряка и непряка дискриминация и осигуряват мерки за защита. Директивите са приложими в сферата на заетостта, професиите и образованието, както и по отношение на членството в професионални организации. Ефективната борба с дискриминацията предполага промяна на нагласите и поведението, която трудно може да се постигне само с изпълнението на законови разпоредби. Един от факторите, които спомагат за реализирането на тази промяна, е тенденцията сред частните компании за прилагане на политики за управление на многообразието при набирането и управлението на човешки ресурси. Хартата на многообразието е документ, който компаниите и обществените институции подписват на доброволчески принцип, като по този начин заявяват своята готовност да предприемат стъпки за изпълнението на политики за създаването на равни възможности за своите потенциални и вече наети служители без значение от пол, расова принадлежност, възраст, етнически произход, сексуална ориентация, увреждания и пр.
Проектът Diverse.bg има за цел насърчаването на управлението на многообразието в България чрез създаването и прилагането на Харта на многообразието.
 
Цел на конкурса Целта на конкурса е да бъде изработено лого на проекта. Логото ще бъде основен компонент на визуалната идентичност на проекта и ще присъства върху всички продукти, включително уебсайт, електронни бюлетини и печатни публикации.
 
Формат на конкурса От всички получени предложения само едно ще бъде избрано за лого на проекта. Предложенията ще бъдат оценени и класирани от комисия от представители на организациите, участващи в изпълнението на проекта. Авторът на предложението, класирано на първо място, ще бъде поканен да сключи договор за прехвърляне на изключителните права за използване на логото в полза на организациите, изпълняващи проекта. Преди сключване на договора авторът на избраното предложение трябва да представи декларация, удостоверяваща автентичността и авторството на логото.
 
Награди Авторът на предложението, класирано на първо място, ще получи награда от 300 (триста) евро. Авторите на предложенията, класирани на второ и на трето място, ще получат поощрителни награди от по 100 (сто) евро.
 
Как да участвате В конкурса могат да участват:
Физически лица, които са граждани на или пребивават в държава-членка на ЕС или държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и които са навършили 18 години;
Юридически лица, които са установени или регистрирани в държава-членка на ЕС или държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Кандидатите не трябва да бъдат в договорни взаимоотношения с която и да е от организациите, участващи в консорциума за изпълнение на проекта, към момента на подаване на предложението.
Предложенията трябва да отговарят на следните критерии:
Логото трябва да съдържа краткото наименование на проекта “DIVERSE.BG”, изписано на английски език. Включването на пълното име на проекта "Launch and Implementation of a Diversity Charter in Bulgaria" е допустимо, но не е задължително.
Логото трябва да е свързано с основната тема на проекта: равнопоставеност и насърчаване на управлението на многообразието.
По отношение на цветовете на логото няма задължителни изисквания. Въпреки това кандидатите трябва да имат предвид, че както цветният вариант, така и черно-белият вариант на логото ще бъдат разгледани в процеса на оценяване на предложенията.
Кандидатите могат да представят едно и също лого в различни цветове. В този случай всички цветови варианти ще се считат за едно предложение.
Предложенията трябва да бъдат подадени по електронен път, като файловете трябва да бъдат във векторен PDF формат. Кандидатите се насърчават да изпращат своите предложения по електронна поща. В този случай всеки файл не трябва да е по-голям от 10 MB, а общият размер на съобщението заедно с прикачените файлове не трябва да надвишава 25 MB. Файлове, които надхвърлят този размер, могат да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове, но организаторът на конкурса не носи отговорност, ако не успее да осъществи достъп до така изпратените предложения.
Всеки кандидат може да подаде до 5 (пет) различни предложения. Независимо от броя на подадените предложения, един кандидат може да получи само една от предвидените награди.
Предложенията трябва да бъдат изпратени в цветен и черно-бял вариант на следния електронен адрес: law@online.bg. Всеки кандидат трябва да включи в съобщението пълното си име, адрес, телефонен номер и адрес за електронна поща за по-нататъшна кореспонденция (ако е различен от адреса, използван за подаване на предложението).
 
Срокове Крайният срок за изпращане на предложенията е 11 януари 2019 г., 19:00 ч. българско време. Предложения, подадени след крайния срок, не се приемат. Потвърждение за получаване на предложението ще бъде изпратено на всеки кандидат не по-късно от 24 часа след получаването му. Кандидатите, които не са получили потвърждение в рамките на 24 часа, се насърчават да се свържат с организаторите.
 
Крайният срок за оценка на предложенията е 25 януари 2019 г. Всеки кандидат ще бъде информиран за резултатите от конкурса по електронна поща не по-късно от 31 януари 2019 г.